Ozoderm Grey Hair

Large image

Ozoderm Grey Hair

Satış Fiyatı : 34,50 TL

Ürün Kodu : 24

Marka : Fırsat Live

satinal

Ozoderm Grey Hair detayları :

(KARGO DAH?L ) Orjinal Ozoderm Grey Hair (Beyazlayan saçlara son) 200 ml ,Saç Besleyici ?ampuan 100 ml HED?YE , ?kisi Birlikte Ürün F?rsat? 69 TL Yerine Sadece 34,50 TL Fiyat?yla Üstelik Kargo Ücrtesiz... (Bay Ve Bayanlar?n Kullan?m?na Uygundur)
OZODERM GREY HA?R VE SAÇ BESLEY?C? ?AMPUAN ?K?S? B?R ARADA
A?ARMI? SAÇLAR SORUN OLMAKTAN VE DÖKÜLMEKTEN ÇIKIYOR.
200 ml Saç Beyazlamas? Yok Edici Losyon
+
100 ml Saç Besleyici Güçlendirici Kompleks
Toplam: 300 ml

OZODERM GREY HA?R
Beyaz Saç Yok Edici Losyon
TÜM SAÇ RENG?NE YAVA? YAVA? ETK? EDER.
AN? B?R DE????M YAPMAZ.
SAÇ DÖKÜLMES?N? ÖNLER.
SAÇ KEPEKLENMES?NE KAR?I ETK?L?
SAÇ BESLEY?C? GÜÇLEND?R?C? ETK?YE SAH?P
SAÇ BEYAZLAMASI YOK ED?C? ÖZELL?KTE
SAÇLARA CANLILIK VE PARLAKLIK KAZANDIRIR.
ÜRÜNLER?M?Z Ç?FT KOMPENATLIDIR.

Etkinli?i ve güvenilirli?i AB Sa?l?k Normlar?na Uygundur.
Ozoderm Grey Hair, melanin yerine, saç?n?z? a?ama a?ama do?al rengine dönü?türecek pigmentin saç köküne kombinasyonunu sa?lar. Ozoderm Grey Hair?i a?arm??, beyazlam?? saç?n?z?n bulundu?u bölgeye uygulayarak kullanabilirsiniz. Hafif bir gri etki sa?lad???n?zda dilerseniz uygulamay? b?rakabilirsiniz veya beyazl?k kayboluncaya kadar devam edebilirsiniz.
Ozoderm Grey Hair kullan?ma haz?r ve de kullan?m? kolay ?effaf bir losyondur herhangi bir saç losyonu gibi her sabah temiz saça uygulay?n?z. 3 veya 4 haftadan sonra istedi?iniz renk tonuna ula?acaks?n?z. Elde etti?iniz tonu korumak için Ozoderm Grey Hair losyonu her hafta sadece 1 veya 2 kez uygulaman?z yeterlidir. Deride leke yapmaz.
Uyar?lar : Ozoderm Grey Hair ?i kullanmadan önce kullanma talimat?n? dikkatlice okuyunuz. Sadece harici kullan?m içindir. Kulland?ktan sonra ellerinizi y?kay?n?z. Ozon Apricot Oil Grey Hair i sakal?n?za, b?y???n?za, kirpi?inize, ka??n?za veya vücudunuzun di?er bölgelerine kullanmay?n?z. Göz ile temastan kaç?n?n?z. Saç derinizde alerji olursa losyonu kullanmay?n?z. Serin bir ortamda saklay?n?z, ?s? ve ???ktan uzak tutunuz. Çocuklar?n ula?abilecekleri yerlere koymay?n?z. Ba?ka amaç için kullanmay?n?z.
Etkin ve kal?c? bir sonuç elde edebilmek için iki ürününde en az 3-4 ayl?k kullan?m yap?lmas? gerekir,
Erkeklerin kullan?m?na uygun oldu?u gibi ayn? zamanda kad?nlar içinde ayn? etkilere sahip olup, kad?nlar?nda kullan?m?na uygundur.

Kullanma Talimat?: Ozoderm Grey Hair tüm renkteki saç üzerinde yava? yava? etkisini göstermektedir. Aç?k renkten koyu renge do?al bir dönü?üm sa?lamaktad?r. Losyon tek bir uygulama ile saç rengini de?i?tirmemektedir; de?i?im ani de?ildir. Ozoderm Grey Hair saça zarar vermeden de?i?imi günden güne do?al olarak sa?lar.

Gözle görünür sonuçlar elde etmek için 10 günden 21 güne kadar zaman gerekebilir, bazen çal??ma ortam? veya kalitesiz temizlik ürünleriyle y?kanmas? durumunda bu süre 4 haftaya kadar uzar görebilece?iniz renk de?i?im oran?, saç?n?z?n yap?s?na ve durumuna ba?l?d?r; e?er saç?n?z ince ve gözenekli ise daha h?zl? sonuç elde edebilirsiniz, e?er kal?n ve daha az gözenekli ise süre uzayabilir.

Uygulamaya Ba?lamadan Önce A?a??daki Talimatlar? Okuyunuz:

1-Kullan?mdan önce ve kullan?m süresince ?i?eyi iyice çalkalay?n?z. Her sabah kuru ve ya nemli temiz saç üzerine herhangi bir losyon gibi uygulay?n?z. Avuç içinize yeterli miktarda losyonu dökünüz.
2- Yava?ça da??lana kadar losyonu saç?n?za uygulay?n?z, Saç?n?z?n tamam?nda bir etki istiyorsan?z, saç?n?z?n tümüne uygulay?n?z veya baz? bölümlerin beyaz kalmas?n? istiyorsan?z sadece belirli bölgelere uygulay?n?z.
3- Al??t???n?z ?ekilde saç?n?z? taray?n?z daha sonra ellerinizi y?kay?n?z. ?sterseniz, saçlar?n?z? saç kurutma makinesi ile kurutabilirsiniz.
?stedi?iniz saç rengine ula??ncaya kadar, Ozon Apricot Oil Grey Hair 3 veya 4 hafta her gün uygulanmal?d?r.
Elde etti?iniz saç rengini korumak için Ozon Apricot Oil Grey Hair losyonunu haftada 1 veya 2 kez, her zaman temiz nemli veya kuru saça uygulay?n?z.

Ürünün kapa?? aç?ld?ktan sonra 1 YIL içinde tüketilmelidir.

OZODERM SAÇ BESLEY?C? V?TAM?N KOMPLEKS ?ampuan??n?n Etkileri:

Saç kökleri ve saç derisinde çevresel faktörlerle olu?abilecek, alerjik reaksiyon, tahri?, kabuklanmay? önler. Saç derisinin oksijen almas?n? destekler, saç köklerinin beslenmesini sa?lar. Saça hacim, direnç kazand?r?r. Güçlü antioksidand?r.

??lem görmü? saçlarda (permal?, boyal?, röfleli v.b ) rahatl?kla kullan?labilir. Saç?n rengine zarar vermez, i?lem görmü? saç tellerini içerdi?i mineral ve folic asit sayesinde onar?c? görevi yapar.?çerisinde yer alan bitki ya?lar?, do?al omega ya? asitleri ile saç kökünün besleyerek daha güçlü ve daha sa?l?kl? saç olu?umunu sa?lar.
Renklendirici, boya içermez, bu sayede saç derisinde iritasyon, ka??nt?, tahribat ve alerjik reaksiyon olu?umuna neden olmaz.
Bayan erkek, her saç tipine ve s?k kullan?ma uygundur. Bayan erkek her saç tipine uygun, bitkisel ?ampuand?r. Saçlar?n?z? 1 defa ?ampuanlaman?z yeterlidir.Di?er zararl? kimyasal ?ampuanlar gibi saç dökülmesine sebep olmaz. Saçlar? besler...
Vitamin, protein ve bitki özlerinin benzersiz bir kar???m? olan patentli plazma oil Kompleks içerir.Saçlara yumu?ak, parlak ve sa?l?kl? bir görünüm kazand?r?r.
Özellikleri: Vitamin, protein ve bitki özlerinin kar???m?yla elde edilmi? özel bir ürün olan Sa?l?kl? Saç Kompleksi içerir. Saçlar? nazikçe temizler. Ph dengelidir. Kimyasal i?lem görmü? (Perma yap?lm?? veya boyanm??) saçlar için uygundur.
Faydalar?: Formülü her gün kullan?labilecek kadar hafiftir. Saçlar ve kafa derisi aras?nda uyum sa?lar. Saç permalar? bozulmaz, saç boyalar? renk kaybetmez.T.C. Sa?l?k Bakanl???? bildirimi yap?lm??t?r.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler