ALTIN Ç?LEK KAPSÜLÜ 60 l?

Large image

ALTIN Ç?LEK KAPSÜLÜ 60 l?

Satış Fiyatı : 43,20 TL

Ürün Kodu : BGHKLRW5_3

Marka : .

satinal

ALTIN Ç?LEK KAPSÜLÜ 60 l? detayları :

Fazla kilolar art?k can?n?z? s?kmas?n! Art?k Spor Ve Diyet Yapman?za Hiç Gerek Kalmayacak! Sa?l???m?z?n hayatta sahip oldu?umuz en önemli unsurdur. Sa?l???m?z?n en büyük dü?manlar?ndan biri olan fazla kilolarla ba? etmek oldukça zordu. Taki bu zamana kadar! Art?k Zay?flama kâbusunuz olmayacak! Sa?l???n?z? ve paran?z? kaybetmeden h?zl?ca kilo vermek istiyor musunuz? ?çeri?inde en yüksek oranda alt?n çilek özütü bar?nd?ran ALTIN Ç?LEK kapsülleri ?imdi sizlerin kullan?m? için haz?rland?. O halde Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n dahi sofras?ndan hiç eksik etmedi?ini söyledi?i Alt?n çilek meyvesinden üretilen ALTIN Ç?LEK KAPSÜLLER? biraz tan?yal?m.

ALTIN Ç?LEK KAPSÜLÜ NED?R?

ALTIN Ç?LEK KAPSÜL Do?al olan özel içeri?i ile fazla kilo probleminin neden oldu?u ?ikâyetlerin ortadan kald?r?lmas?na büyük ölçüde yard?mc? olur.
ALTIN Ç?LEK KAPSÜL Kilo verme sürecinizde içeri?inde bar?nd?rd??? maddeler sayesinde size sa?l???n?z? bozmadan destek olur.
ALTIN Ç?LEK KAPSÜL Zay?flaman?z için gereken birçok özelli?i bünyesinde bulunan Alt?n çilek meyvesinin özünden üretilmi?tir.
ALTIN Ç?LEK KAPSÜL Kilo al?m?n? engelleme ve güçlü bir antioksidan olma yönünden de size fayda sa?layacak bir üründür. Ayr?ca ALTIN Ç?LEK KAPSÜL risk alt?nda olan ki?ilerde kilo art???n? önlemeye yard?mc? olan bitkisel kar???md?r. ?çeri?inde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde Özel olarak geli?tirilen ALTIN Ç?LEK KAPSÜLLER? Formülü ile size kilo verdirirken sa?l???n?z? da korur.

* ??tah?n?z? azalt?p tokluk hissinizi desteklemeye,
* Bitkisel içeri?i ile h?zl? ve sa?l?kl? bir kilo kontrolüne,
* Ba??rsak hareketlerinizi düzenlemeye,
* Vücudun ya? kayb?n? h?zland?rmaya, ?ekerinizi dengelemeye,
* ?stedi?iniz kiloya zahmetsizce ula?man?za katk? sa?layan kilo vermenize yard?mc? bir üründür.
* ALTIN Ç?LEK KAPSÜLÜN bilinen hiç bir yan etkisi yoktur.?laç de?il %100 bitkisel bir g?da takviyesidir.

Alt?n Çilek ?çeri?i

Alt?n Çilek Özütü: Mucizevi alt?n çilek meyvesinin özünü yüksek miktarda bar?nd?r?r.
M?s?r Ni?astas?
Topaklanmay? Önleyici madde
Su
Antioksidan (E 464)
Bitkisel Kaynakl? Jelatin Kapsül: T?bbi ni?asta,
içeri?inde bulunan bütün bu maddeleri birle?tirme özelli?ine sahiptir.
Alt?n Çilek meyvesi özünde bulunan C,B1,B2,B3 ve karoten gibi vitamin ve mineraller ile sa?l??a en faydal? meyve olarak gösterilmektedir.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler