Super Nano Environmental Çama??r Y?kama Topu

Large image

Super Nano Environmental Çama??r Y?kama Topu

Satış Fiyatı : 9,90 TL

Ürün Kodu : 4

Marka : Fırsat Live

satinal

Super Nano Environmental Çama??r Y?kama Topu detayları :

Super Nano Environmental Çama??r Y?kama Topu
Detarjana son! Tek Top ?le 1000 Y?kama Bu F?rsat Kaçmaz... Ürün F?rsat? 49.00 tl Yerine Sadece 9,90 TL Fiyat?yla Sizlerle

Çama??r Y?kama Topu Nedir ?

Deterjan kullanmadan 1000 (bin) y?kama.

Uyar? : Ya?, ?arap, kan vb zor lekeleri ile çok kirli giysiler için, normalde kullan?lan deterjan?n % 20'sini kullanman?z? öneririz.

Hem çevre için zararl? hem de cebinizdeki paray? azaltan kimyasal deterjanlar olmadan çama??r topu ile bütün çama??rlar?n?z? h?zl? ve etkili bir ?ekilde y?kayabilece?iniz bir yöntem var art?k .
Super Nano Environmental Çama??r Y?kama Topu
ile Tek yapman?z gereken çama??r topunu y?kanacak çama??rlar?n?z?n içine atmak; piyasadaki bütün deterjanlar gibi çama??rlar?n?z?n y?kanmas?n? sa?lar, renklilerle beyazlar? korur.


Çama??r Y?kama Topunun ?çindekiler Nedir?

Na,Ca, Ba, Fe, Al203, SiO2, K,Mg, TiO2 ve 80 den fazla do?al mineral içermektedir. Clean ball ambalaj?nda 1 adet Clean Ball vard?r.


Çama??r Y?kama Topunun Avantajlar?

-Deterjan kullanman?za gerek kalmaz ve paradan tasarruf etmenizi sa?lar.
-Ekolojik bir üründür; çevre kirlili?ine yol açan madde ve kimyasallar içermez.
-Her türlü y?kama ?ekline uygundur.Her türlü y?kama program? ve s?cakl???na uygundur.
-Çama??rlar?n?z?n renk tonlar?n? korur.
-1000 kez y?kama yapabilirsiniz. Bunun anlam? 3 y?l demektir.
-Esnek bir malzemeden üretilmi?tir.
-Makineniz çal???rken herhangi bir gürültüye neden olmaz.
-Alerjisi olan ki?iler için harika bir üründür.
-Çocuk k?yafetlerinin y?kanmas?nda çok etkilidir


Çama??r Y?kama Topu %100 Do?al Bile?enlerden Olu?maktad?r.

Y?kama zaman?n? k?salt?r.
Kireç çözücü gerektirmez.
Yumu?at?c? gerektirmez.

Çama??r Y?kama Topu Kullan?m?

Yayd??? güçlü k?z?lötesi ???nlarla Çama??r Y?kama Topu, su molekülleriyle birle?mi? maddeleri küçük parçalar haline getirir. Bu küçük su bile?imlerini hareketlendirip, moleküler hareketlerini h?zland?r?r ve çama??rlara nüfuz etme gücünü artt?r?r. Çama??rlar?n yüzeylerini negatif iyon yayarak açar ve kirlerin deterjans?z daha kolay ç?kmas?n? sa?lar.

Ürünün Çal??ma ?ekli:

1-Çama??r Y?kama Topu nun içinde, sallanmaya ba?lad??? zaman suyun yüzey gerilimini de?i?tiren yüzlerce seramik küre bulunur.

2-Ayn? zamanda, üretti?i negatif iyonlarla, sudaki molekülleri harekete geçirir ve böylelikle kuma?lar?n derinlerine sinen kir ve pislikler yok edilir.

3-Çama??r Y?kama Topu ile hem tasarruf yapars?n?z hem de çevreyi korumu? olursunuz.

4-Bütün çama??rlar?n?z? makinenin içine koyun.

5-Çama??r Y?kama Topunu da çama??rlar?n?z?n içine yerle?tirin.

6-Normalde kulland???n?z y?kama program?n? seçin ve deterjan eklemeyin.

7-Program?n sonunda, çama??rlar?n?z? ç?kar?n ve Çama??r Y?kama Topu nu kurumas? için ay?r?n.
Uyar?: Ya?, ?arap, kan vb zor lekeleri ile çok kirli giysiler için, normalde kullan?lan deterjan?n % 20'sini kullanman?z? öneririz.

Ev Tekstili Kategorisindeki Diğer Ürünler