Matrigen PPC ?nceltici ve S?k?la?t?r?c? Krem (100 ML)

Large image

Matrigen PPC ?nceltici ve S?k?la?t?r?c? Krem (100 ML)

Satış Fiyatı : 69,00 TL

Ürün Kodu : matrigen.1

Marka : .

satinal

Matrigen PPC ?nceltici ve S?k?la?t?r?c? Krem (100 ML) detayları :

Matrigen PPC Lipoliz Kremi

Genel Özellikleri:


Matrigen PPC Krem

Etken maddesi sebebi ile selülit kremlerinde devrim yaratan ve 1 y?ld?r dünyay? pe?inden ko?turan krem sonunda Türkiye’ye geldi. ?çeri?indeki mucize molekül PPC ile Lipoliz i?nelerine son veren Matrigen krem, ya?lar? parçalayarak d??ar? at?lmas?na yard?mc? oluyor. Ad?n? üretildi?i çok özel Matrix teknolojisi ve gen teknolojisinin birle?iminden alan Matrigen® PPC Krem adeta ne?tersiz Liposuction etkisi yaratt??? için tüm dünya kad?nlar?n? pe?inden ko?turuyor.

Selülitler üzerinde müthi? bir etkiye sahip olan krem fazlal?k olan bölgelere (basen, kol, kar?n, g?d? vb.) sürüldü?ünde ciltte müthi? bir yanma hissi uyand?r?yor ve bu s?rada ya?lar? parçal?yor. FDA taraf?ndan onaylanan PPC (Fosfatidilkolin yani soya enzimi) etken maddesine sahip Matrigen, ayn? amaçla kullan?lan lipoliz i?nelerinin aksine evde kullan?labilen, enjeksiyon gerektirmeyen, morarma veya a?r? yapmayan, bölgesel zay?flama ve s?k?la?t?rma sa?layan bitkisel bir mucize olarak tan?mlan?yor. Dünyadan gördü?ü talep do?rultusunda üretiminde s?ra beklenen krem s?n?rl? say?da getirilebiliyor. ??nelerde oldu?u gibi kremin içeri?indeki etken maddesinin etkisini kaybetmemesi için 18 derecede ve alt?nda saklanmas? gerekiyor.

Mucize Molekül PPC Nedir?
Matrigen'in ya? eritici etken maddesi PPC, soyadan elde edilen bitkisel bir bile?imdir. Fosfatidilkolin (PPC), soya lesitinin ana unsurunu olu?turur. ?nsan vücudundaki ya?lar? parçalar ve yok eder. Amerikan G?da ve ?laç Dairesi FDA taraf?ndan etkinli?i kabul edilen mucize bir formüldür. PPC, 10 y?ld?r dünyan?n her yerinde kolesterol dü?ürücü, tansiyonu dengeleyici, karaci?eri koruyucu, zihinsel gücü art?r?c? ve kan dola??m?n? düzenleyici olarak t?p alan?nda yayg?n bir ?ekilde kullan?l?yordu. Son y?llarda ise, bölgesel ya?lanma ve selülit tedavisinde kullan?lmaya ba?land?.

Matrigen PPC Krem Ne Kadar Do?al?
PPC, birçok organizman?n hücre zar?n?n temel yap? ta??d?r. ?nsan vücudunda da do?al olarak vard?r. PPC safra kesesinin, ya?lar? parçalayan en etkili enzimlerinden biridir.

Matrigen PPC Krem'in Yan Etkisi Var m??
Matrigen PPC Lipoliz Kremi'nin içeri?indeki PPC'nin hiçbir yan etkisi olmad??? Amerikan G?da ve ?laç Dairesi FDA taraf?ndan onaylanm??t?r. Ayn? amaçla kullan?lan lipoliz i?nelerinin aksine evde kullan?labilen, enjeksiyon gerektirmeyen, morarma veya a?r? yapmayan, bölgesel zay?flama ve s?k?la?t?rma sa?layan bitkisel bir mucizedir.

Matrigen PPC Krem Ya?lar? Nas?l Eritir?
Matrigen Krem'in içeri?indeki PPC, ya?lar? parçalayan ve eriten do?al bir enzimdir. PPC, ya? hücresi zar?n?n ak??kanl???n? ve geçirgenli?ini art?rarak etkinlik gösterir. Büyümü? ya? hücresini normal boyutlara getirir ve sonras?nda da ya? hücresini yok eder. Sa?l?kl? ve h?zl? bir incelme sa?lar.

Eriyen ya? vücuttan 2 hafta içinde ter ve idrar yoluyla at?l?r. Aç??a ç?kan ya? asitleri egzersiz ve diyetle, su ve karbondioksit olarak vücuttan at?l?r. Matrigen PPC Krem uygulanan alanda k?sa sürede incelme ve s?k?la?ma ba?lar. Tedavi ile birlikte birkaç beden incelme görülür.

Matrigen PPC Selülit Kremi Cildi Nas?l Etkiler?
Matrigen PPC Lipoliz Kremi, hücrede hasar olu?turmadan ya?? vücuttan uzakla?t?r?r. Fosfolipit ve hidrofil nitelikli oldu?u için cilt taraf?ndan gerçek anlamda emilebilir. Cildinizi yeniler, do?al ve sa?l?kl? bir görünüm kazand?r?r.

• Cildi nemlendirir ve yumu?at?r
• Üst deri tabakas?n? korur ve s?k?la?t?r?r,
• Cildin yeniden yap?lanmas?n? destekler.

Matrigen PPC Lipoliz Kremi Özellikleri
• Do?rudan ya?? eritir ve selüliti giderir!
• ?lk kullan?mdan hemen sonra, gözle görülen sonuçlar elde edilir!
• Birkaç bedene kadar incelme sa?lar!
• Di?er tüm ya? ald?rma yöntemlerine göre daha kolay, daha h?zl? ve daha ucuzdur!
• Uygulama s?ras?nda ve sonras?nda a?r? veya morarmaya yol açmaz!
• Yan etkisi yoktur!
• Cildi tekrar sa?l?kl? ve do?al görünümüne kavu?turur

Matrigen PPC Lipoliz Kremi Nerelerde Kullan?l?r?
Boyun Bölgesi : Boyun ve g?d? sarkmalar?nda kullan?l?rç

Jinekomasti : Meme küçültmede kullan?l?r

Liposuction : Cerrahi yolla ya?lar?n al?nmas?ndan (liposuction) sonra ortaya ç?kabilen ?ekil bozukluklar?nda kullan?l?r

Vücut Bölgesi : Basen ve üst bacak ya? birikimlerinde, bacak iç k?s?mlar?, erkek ve kad?nlarda kar?n, göbek, alt ve üst bel k?s?mlar?, kol ön ve arka k?s?mlar?, s?rt k?s?mlar?, diz iç k?s?mlar?nda.

Lipoma / Ya? Bezesi : Vücudun her yerindeki ya? bezelerinde.

Selülit Tedavisi : Basenler, bacak ve diz çevresinde.

Kullan?m ?çin Ek Bilgiler:

-Matrigen PPC Krem'i günde bir defa, bacaklar, kollar, kalçalar gibi incelme istenen bölgelere 10 ml. uygulay?n?z. (Daha iyi sonuçlar elde etmek için günde iki kez uygulama yapabilirsiniz.)

-Matrigen PPC Krem'i ilk kullan?mda dü?ük miktarlarda kullan?n?z, sonraki uygulamalarda 20 ml.’ye art?r?n?z.

-Kremin emilmesi için bolca masaj yaparak sürünüz.

-Matrigen Krem'i sürdü?ünüz bölgenin plastik bir bandaj ile 1-2 saat süreyle sar?lmas? daha iyi etki sa?lyacakt?r. 1-2 saat sonra plastik bandaj? çözünüz ve dinleniniz. Günde 2-3 lt su içiniz.

-Uygulama bölgesinde bir-iki saat süre ile hissedilen s?cakl?k hissi yava? yava? kaybolacakt?r.

?çerik : 200 ml (5 X 40 ML) (Tüp)

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler