Dermo Ellezza Plus

Large image

Dermo Ellezza Plus

Satış Fiyatı : 24,90 TL

Ürün Kodu : 19

Marka : Fırsat Live

satinal

Dermo Ellezza Plus detayları :

Dermo Ellezza Plus Salyangoz Salg? Özlü Krem Ürün F?rsat? 69 TL Yerine Sadece 24,90 TL Fiyat?yla Sizlerle
Dermo Ellezza Plus Salyangoz Salg? Özlü Krem

Anti-aging etkisine sahip olmas? ve k?sa sürede mükemmel sonuçlar vermesi Ellezza? y?, sa?l?kl? ve daha genç bir cilt için en önemli seçenek haline getiriyor.

+ Sivilcenin neden oldu?u izler
+ Anti-aging
+ Çatlak izleri
+ Tra? sonras? kabar?klar
Ayr?ca Ellezza daha canl? daha pürüzsüz ve daha yumu?ak bir cilde kavu?mak isteyenler için mükemmel bir kremdir.
Salyangozlar dokular?n? kendi kendine tedavi edebilen ve kabuklar? k?r?ld???nda yerine yenisini üretebilen canl?lard?r. Asl?nda, dokular?n bir kaç saniyede yeniden olu?mas?n? sa?layan o güçlü yenileyici etki, salyangozun do?al yollarla arkas?nda b?rakt??? salg?n?n kendi özelli?idir. Bu özellik de, salyangozu ayr?cal?kl? bir canl? yapmaktad?r.
Salyangoz salg?s?nda bulunan özellikler, sivilcelerle mücadele eden, olu?abilecek k?r???kl?klar? önleyen, var olan k?r???kl?k/çatlak/sivilce izlerini büyük ölçüde kaybeden, cildi gençle?tirip, yenileyen Ellazza?n?n içinde toplanm??t?r.
Ellezza daha canl? daha pürüzsüz ve daha yumu?ak bir cilde kavu?mak isteyenler için de mükemmel bir kremdir.
Özellikleri:
30 gr.' d?r
renksizdir
ya?s?zd?r
h?zl? emilir
k?yafetlerinizde ya da cildinizde leke b?rakmaz
tüm cilt tipleri için uygundur.
Sonuçlar: Günde iki kez az miktarda krem tatbik edildi?inde, k?sa sürede etkili sonuçlar alabilirsiniz.
?lk uygulamalardan itibaren cilt dokunuzun de?i?ti?ini fark edeceksiniz.
Ellezza cildin yenilenme sürecini h?zland?rarak, cildin daha sa?l?kl?, daha genç, daha canl? görünmesine yard?mc? olur.

Salyangoz Salg? Özlü Krem

Allantoin - Cildin yenilenmesine yard?mc? olur.
Kolajen - Cildin s?k?la?mas?na yard?mc? olur.
Elastin - Cildin esneklik kazand?rmaya yard?mc? olur.
Glikolik Asit (%1.6) - Ölü cildin at?lmas?na yard?mc? olur.
Vitaminler - Cildin canlanmas?na ve yenilenmesine yard?mc? olur.
Ellezza yo?un bir krem oldu?u için, her uygulamada minik bir miktar kullanman?z yeterli olacakt?r. ELLEZZA'y? sürmeden önce cildinizi temizleyiniz. Günlük olarak iki veya üç kere, özellikle geceleri, ince bir tabaka uygulay?n. Tamamen emilene kadar cilde masaj yap?n?z. Makyaj yapmadan önce 2 veya 3 dakika kurumas?n? bekleyiniz.
Ellezza daha canl? daha pürüzsüz ve daha yumu?ak bir cilde kavu?mak isteyenler için de mükemmel bir kremdir.
Yüz: Ellezza herhangi bir nemlendirici içermez. ?htiyaç halinde bu kremi bir nemlendirici takviyesiyle kullanabilirsiniz. Kuru ve ekstra kuru ciltlerde, günde bir- iki kez kullanabilirsiniz. Cildi temizledikten sonra, ufak miktarda elinize ald???n?z Ellezza?y?, yüzün tamam?na, krem tamam?yla emilene kadar masajla yediriniz. Ya?l? ciltlerde, çok az miktarda Ellezza kremi, yine günde bir- iki kez kullanabilirsiniz. Ya?l? ciltler nemlendiriciye ihtiyaç duymayabilirler. Dilerseniz 2 dakika bekledikten sonra, nemlendirici deste?ini yapabilirsiniz.
Glikolik Asit nedeniyle, Ellezza kremi kulland?ktan bir ya da iki hafta sonra, ciltte hafif bir gerginlik hissedebilirsiniz. Ancak bu durum geçicidir. Ayr?ca yine Glikolik Asit içeri?inden dolay?, cildinizin d?? tabakas?n? nazikçe soyabilir, bu, baz? kimseler için kurulu?un ve s?k?la?ma hissiyat?n?n göstergesi olabilir. Böyle bir durumda, kremin tamam?yla emilmesi için bir 2 dakika bekledikten sonra, üst tarafa bir miktar nemlendirici tatbik ediniz.
Çatlak ?zleri: Vücudun herhangi bir yerindeki çatlak izlerine, günde iki kez olmak üzere, her gün ufak bir miktar krem tatbik ediniz. Ellezza, izlerin büyüklü?üne, rengine ve ya??na ba?l? olarak, 2 ila 8 ay içerisinde etkili sonuçlar verebilmektedir. Söz konusu sonuçlar? elde edebilmek için, kremi düzenli olarak tatbik etti?inizden emin olmal?s?n?z.
Yara ve Yan?k ?zleri: Eski ya da yeni yara veya izler üzerine, minik miktarda Ellezza tatbik edilebilir. Ellezza'y? uygulamadan önce, yaran?n tamam?yla iyile?mi? olmas? gerekmektedir. (ameliyat yaralar? için, diki?ler al?nd?ktan ancak 2 ya da 3 hafta sonra kullan?ma ba?lan?lmas? gerekmektedir.) Taze yaralar?n üzerine do?rudan uygulama yapmay?n?z.
UYARILAR:

Güne?ten koruyucu olarak kullan?lmaz.
Do?um lekeleri, benler, çiller üzerinde etkili de?ildir.
Ürünü uzun süre güne? ?????n alt?nda tutmay?n?z, aksi takdir de protein dengesi olumsuz yönde etkilenecektir. Serin ve kuru bir yerde, a?z? s?k?ca kapat?lm?? halde muhafaza ediniz.
Kulland???n?z her yeni üründe oldu?u gibi Ellezza?y? da kullanmadan önce bile?inizin iç taraf?nda test ediniz.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler