Restorelite K?r???kl?k Önleyici Fototerapi Cihaz?

Large image

Restorelite K?r???kl?k Önleyici Fototerapi Cihaz?

Satış Fiyatı : 574,34 TL

Ürün Kodu : RESTORELITE

Marka : .

satinal

Restorelite K?r???kl?k Önleyici Fototerapi Cihaz? detayları :

RESTOREL?TE NED?R?Restorelite bir fototerapi cihaz?d?r.1072 nm.(Nanometre) dalga boyunda, güne?te var olan do?al bir ????? cildimize gönderir.1072 nm. ???k cildin alt ve canl? tabakas? olarak bilinen dermis tabakas?na hücrelerimizde var olan su arac?l???yla iner. Dermis tabakas?ndaki elasten ve kolojen lifleri uyararak canl?l?klar?n? artt?r?r.Hücrelerin kalitesini artt?r?r.Restorelite ciltte hücre kalitesini art?rarak ciddi bir parlakl?k, toparlanma ve k?r???kl?klarda gözle görülür azalma sa?lar. Sarkmalar? önler.

Restorelite gözalt? ve gözüstü torbalar?n? önler var olanlar? azalt?r.

Restorelite vücudun her bölgesine uygulanabilir.

Restorelite cildimizi zararl? UV ???nlar?na kar?? korur.

Restorelite? ?n etkilerini 3 hafta içerisinde görmeye ba?lars?n?z.

Restorelite unisex bir üründür kad?nlar ve erkekler taraf?ndan kullan?labilir.H?Ç B?R YAN ETK?S? YOKTUR, SA?LI?A ZARAR VERMEZ.

RESTOREL?TE NASIL KULLANILIR?RESTOREL?TE uygulanmak istenen bölgeye sabit olarak tutulur. Üzerinde bulunan çal??t?rma dü?mesine bas?larak seans ba?lar.(Restorelite ?arjl? de?ildir adaptör elektrik prizine ba?lanarak çal??t?r?l?r).
RESTOREL?TE? ?n zamanlay?c?s? bulunmaktad?r 3 dakikaya ayarl?d?r. Süre doldu?unda ses ç?kararak sizi uyar?r. Ayn? i?lem di?er bölgeler için uygulan?r.
RESTOREL?TE ile göz üzerine uygulama yap?ld???nda göz kapaklar?n?z? kapal? tutarak uygulama yap?n?z bu ?????n göze zararl? olmas?ndan de?il göz kapa?? derisinin ???ktan yeterince faydalanmas? için gereklidir.
RESTOREL?TE ilk iki ay her gün her bir bölgeye toplam 6 dakikal?k seanslar uygulan?r(ard? ard?na veya farkl? zamanlarda). 2.aydan sonra 1 ay günde 3 dakika, bu süreden sonra haftada 3 kez 3 dakika uygulanmas? tavsiye edilir.
RESTOREL?TE temiz bir cilde uygulanmal?d?r (her türlü kozmetikten ar?nd?r?lm??).Uygulamadan 30 Dk. önce su ve sabunla cilt temizlenmeli, uygulama bittikten 30 Dk. sonras?na kadar herhangi bir kozmetik uygulanmamal?d?r.
?ngiliz doktor Gordon Dougal, hiç kimsenin cevap veremedi?i soruya farkl? bir çözüm getirdi. Di?er bir ifadeyle; sorunun gerekçelerini ortadan kald?ran bir cihaz tasarlayarak milyonlarca insan? k?s?rdöngüden kurtard?. Dr. Gordon Dougal, ameliyat, i?ne ve krem gibi k?r???klar? önleyen çözümlerin yaratt??? yan etkileri tarihe gömecek Restorelite adl? ???n cihaz?n? yaratt?.Genç b?rak?yor, gençle?tiriyorDr. Gordon Dougal??n uzun çal??malar sonucunda yaratt??? Restorelite adl? cihaz/ürün, güne?in cilde zarar veren UV ???nlar?ndan koruyarak, k?r???klar? minimize ediyor.Son y?llarda Avrupa ve Amerika?da kullan?lan bu cihaz/ürün, söz konusu yan etkiler olmadan k?r???klar ve gözalt? ve üstü torba olu?umunu önleyerek gençlerin genç kalmalar?n? sa?l?yor. Ayr?ca, gözalt? ve göz üstü torbalar?n? küçülterek orta ya?l?lar? da 10 sene gençle?tiriyor.Kas ve doku formunu iyile?tiren Restorelite, derinin alt?na zerk edilen veya cilde sürülen di?er ürünler gibi kas hareketlerini engellemeyerek yüz ifadelerinde bozukluk yaratm?yor. Yüz formunu geli?tiriyor, gözleri geni?letiyor ve daha genç görüntü sa?layarak yüz sarkmalar?n? önlüyor. K?r???klar?n derinli?ini azalt?yor. Gözalt? torbalar?n?n büyüklü?ünü azalt?yor, üst gözkapa?? cildindeki sarkmalar? gözle görülür derecede gerginle?tiriyor. Cildi ve üst dokular? 10 y?la kadar gençle?tirerek ya?lanmay? tersine döndürüyor. Ve bütün bunlar? -talimat?na uygun kullan?ld???nda- sadece üç hafta ile üç ay aras?nda gerçekle?tiriyor. Hatta terapi yönteminde hiç bir yan etkisi tespit edilmeyen Restorelite?i hamileler dahi rahatl?kla kullanabiliyor.Restorelite kullan?c?s?n?n, bu faydalar? sa?lamak için bir hastaneye veya muayenehaneye gitmesi gerekmiyor. Uzun saatler, günler boyunca a?r? veya s?z? da çekmesi gerekmiyor. Restorelite; uygulanacak bölgeye günde 3 ile 30 dakikal?k bir ???n tedavisi yapmak yeterli oluyor.Restorelite?in bir di?er önemli özelli?i ise tamam? ile do?ada temeli olan bir ürün olmas?. Ayr?ca topluma kar?? mesuliyeti bilen Restorelite?nin yarat?c?lar? hiç bir hayvan testi ve deneyi de yapmad?. Bunun yan? s?ra çevre korumaya kar?? da son derece hassas olan üretici ve distribütör firmalar, ürünü ömrü dolduktan sonra geri al?r ve çevreye at?k olarak b?rakmaz.


Restorelite, ayn? zamanda çok ekonomik ve aile bütçesine önemli katk?lar sa?lar. 2 sene garantisi ve ortalama 7 sene ömrü olan ürün, ba?ka kan?tl? ürünle mukayese edildi?inde son derece ekonomiktir.Restorelite; hücreleri yok etmez, geli?tirir22 ya??ndan sonra insan hücreleri daha az etkili olmaya ba?lar, elastikiyetlerini kaybetmeye ba?larlar ve kaliteleri dü?er. Bu geli?im, ?ya?lanma? olarak tan?mlan?r. Ya?lanmayla birlikte özellikle yüz bölgesinde k?r???klar olu?maya ba?lar...Restorelite?nin tedavi prensibi ve Botolinium toksin?den en temel fark? hücre kalitesini geli?tirmesidir. Restorelite?in uygulanan bölgeye yayd??? ???nlar, hücreler taraf?ndan geli?tirilen maddelerin kalitesini geli?tirir, hücrelerin bulundu?u ekolojik ortam?n kalitesini artt?r?r. Botolinium toksini ise tam aksine bu hücreleri felç eder ve geli?emeyen hücreler zamanla yok olur.Restorelite, t?bbi alanlarda 40 y?ld?r kullan?lan ???n dalgalar?n? etkin bir ?ekilde cilde gönderir. I??nlar, deri ve göz için zararl? de?ildir. T?bbi ara?t?rmalar bunu kan?tlam??t?r. I??k dalgalar? cildin farkl? tabakalar?na nüfus ederek hücreleri uyar?r, cildin elastikiyetini artt?r?r böylece cildin k?r???klar?n? önemli derecede azalt?r. Estetik cerrahiden daha az risklidir. Her gün her yerde kullan?labilir. Cildin tüm bölümlerinde rahatl?kla kullan?labilir. Boyun, dekolte, dudak, göz torbalar? ve göz kenarlar?. 1 seans? 3 dakika sürmektedir. Günde 30?40 dakikaya kadar kullan?labilir

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler