Biomed Saç Dökülmesini Önlemeye Yard?mc? Set

Large image

Biomed Saç Dökülmesini Önlemeye Yard?mc? Set

Satış Fiyatı : 114,29 TL

Ürün Kodu : BIOMED SET

Marka : .

satinal

Biomed Saç Dökülmesini Önlemeye Yard?mc? Set detayları :

Avrupa?n?n saç bak?m ürünleri devi olan Societa'n?n laboratuarlar?nda, ?sviçre genetik mühendisleri ve Torino üniversitesi t?p bilim adamlar?n?n ortakla?a çal??mas?yla, tamamen biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen BIOMED,saç dökülmesini h?zl? ve etkin bir ?ekilde tedavi eder ve yeniden ?ekillendirilmi? DNA teknolojisiyle elde edilen güçlü formülü sayesinde direkt DNA'ya etki ederek saç?n ç?k?? yapt??? foleküllerde saç telleri olu?turmada görevli olan yeni canl? hücreler üreterek yeniden saç olu?umunu sa?lamaya yard?mc? olur.Bütün Avrupa birli?i ülkeleri ba??ms?z laboratuarlar?nda h?zl? ve güçlü tedavi etkinli?i kan?tlanm?? olan BIOMED, yeniden ?ekillendirilmi? DNA teknikleriyle; canl? organizmalar, hücreler veya bunlar?n parçalar? arac?l???yla tedavi edici ürünler üreten genetik mühendisli?inden, biyokimyadan, hücresel kültivasyonlardan, sofistike mikrobiyoloji teknolojilerinden meydana gelir ve tamamen do?al içerikli ve hiçbir kimyasal madde içermeyen formülasyonuyla da, tüm dünyada tercih edilen ve Türkiye'de de saç problemlerine kar?? ilk ve tek biyoteknolojik üründür.


?çeri?inde ki, biyoteknolojik yöntemlerle elde edilmi? do?al aktif bile?enleri sayesinde;


*Saç kayb?n? durdurmaya yard?mc? olur.


*DNA teknolojisiyle elde edilmi? güçlü formülüyle, saç ç?k???n? sa?layan foleküllerde yeni canl? hücreler üreterek, yeniden saç olu?umunu sa?lamaya yard?mc? olur.


*Anti mikrobik ve antioksidan görevi yapan aktif bile?enleri sayesinde saçl? derideki yaralar? iltihaplanmalar?, alerjik reaksiyonlar? ve kepeklenmeyi durdurmaya yard?mc? olarak saç olu?umu için sa?l?kl? bir ortam haz?rlamaya ve var olan saçlar?n da daha canl?, parlak ve güçlü olmas?n? sa?lamaya yard?mc? olur.


*Mikro sirkülasyonu art?r?c? özelli?i sayesinde yorgun ve ya?l? hücreleri canland?rarak saçl? deri dokusunu yenilemeye ve bu sayede saçlarda beyazlama problemi azalarak daha koyu renkte ve kal?n telli olarak yüzeye ç?karmaya yard?mc? olur.


*Vitamin; mineral, aminoasit enzim glikoz vb. besleyici maddeleri haz?rlay?p hücrelere ula?t?rarak ve savunma mekanizmas? görevi yapan hücrelerin saç ç?k???n? sa?layan foleküllerde bulunan hücre aralar?nda dola?mas?n? sa?layarak saç? tüm zararl? d?? etkenlerden daima korumaya yard?mc? olur.


K?sacas? siz hayat?n?za dair tüm aktiviteleri yerine getirirken, do?an?n içinden gelen ya?am enerjiniz BIOMED, imaj?n?z olan saçlar?n?z için çal??maya devam edecektir.


BIOMED'?N ?ÇER???:


BIOMED canl? organizmalar, hücreler veya bunlar?n parçalar? arac?l???yla (yeniden ?ekillendirilmi? DNA teknikleri) ticari ürünler yaratan genetik mühendisli?inden, biyokimyadan, hücresel kültivasyonlardan sofistike mikrobiyoloji teknolojilerinden meydana gelen DNA teknolojisi ürünüdür.


BIOMED direkt olarak DNA'ya etki eden ilk ve tek biyoteknolojik saç ürünüdür. Çe?itli yap?daki enzimler, depigmente edilmi? ajanlar, kollajen, elastin, keratin, fibronektin, peptitler, plesenta ve serum proteinleri,NMF bile?enleri.


*REVITALIN-BT-Fermentasyon yoluyla elde edilen bira mayas?ndan saccharomices cerevisiae kültürlerden elde edilen PM bile?enleri hücresel solunumu harekete geçirmeye ve saçl? derinin oksijen al?m?n? art?rmaya yard?mc? olur.


UYARICI M?KRO S?RKÜLASYON


-ESTRAGON(Artemisia dracunculus)

-KORIANDER(Cor?andrum sativum)

-DEFNE(Laurus nobilis)

-GUARANA(paullinia cupana)-Uyar?c? kafa derisi trofizmi

*SERENOA REPENS DO?AL YA?: Testosteronu dehidrotestesterona dönü?türmekten sorumlu 5 alfa redüktaz enzimini engellemeye yard?mc? olur.

*BIYOTEKNOLOJ?K KÖKENL? SOD ENZ?M?(DISMUTAZ SUPER OKS?T): Saç kayb?n?n artt??? durumlarda serbest köklerin geli?imini önlemeye ve telojen faz?n? art?rmaya yard?mc? olur.

*E V?TAM?N? NIKOTINIK ESTER: Mikro sirkülasyonu canland?r?r, besleyici maddelerin ak???n? sa?layarak metabolik art?klar?n yok edilmesine yard?mc? olur.

*KARAB?BER YA?I: Cilt tahri?ine neden olan mikro organizmalara kar?? anti mikrobik aksiyon gösterir.


BIOMED'?N ETK? MEKAN?ZMASI:


BIOMED saç bak?m ürünleri ar?t?lm?? do?al kökenli sinerjik etken maddeler yeni bir biyoteknolojik konsepte dayal?d?r. Saç kökleri üzerinde etkilidir.


FONKS?YONU:

*Saç kayb?n? durdurmaya ve yeniden saç olu?umunu sa?lamaya yard?mc? olur.

*Bulb Atforiye ve sonucunda saç kayb?na yol açan enzimleri engellemeye yard?mc? olur.

*Serbest köklere kar?? etkilidir.

*Mikro sirkülasyonu etkilemey yard?mc? olur.

*Kafa derisini, lokalize mikrobik floradan ar?nd?rmaya yard?mc? olur.


KORIANDER (Cor?andrum sativum) aktif bile?eni sayesinde mikro sirkülasyonu art?rmaya yorgun ve ya?l? hücreleri canland?rmaya saçl? deriyi yenilemeye ve sa?l?kl? saçlar?n olu?umunu sa?lamaya yard?mc? olur.


DEFNE (Laurus nobilis)'in özlerinden elde edilen aktif bile?en saçl? deride ki yaralar?, iltihaplanmalar? ve alerjik reaksiyonlar?n düzenlenmesine ve saç olu?umu için sa?l?kl? bir ortam haz?rlamaya yard?mc? olur.


GUARANA (paullinia cupana) bile?eni kafa derisini uyar?c? ve kan dola??m?n? artt?rmaya yard?mc? etkisiyle saçl? deriye enerji vermeye ve yeni hücreler üretmeye yard?mc? olarak sa?l?kl? saç olu?umu için zemin haz?rlamaya yard?mc? olur.


SERENOA REPENS DO?AL YA?, saç folikül hücrelerini aktive ederek saç? kökten uca do?ru beslemeye ve saç derisindeki nem dengesini sa?lamaya yard?mc? olarak sa?l?kl? saç teli olu?umuna yard?mc? olur.


BIYOTEKNOLOJ?K KÖKENL? SOD ENZ?M?(DISMUTAZ SUPER OKS?T) Saç kayb?n?n artt??? durumlarda serbest köklerin geli?imini önleyemeye ve telojen faz?n? art?rmaya yard?mc? olur, serbest radikallerin hidrojen perokside dönü?mesinin katalizlenmesinde bir antioksidan olarak görev alarak ve k?rm?z? kan hücrelerinin içine nüfuz ederek, hücre içerisinde depolan?r ve yeni saç üretimini sa?layacak genler olu?turulmas?na yard?mc? olur.


E V?TAM?N? NIKOTINIK ESTER: Mikro sirkülasyonu canland?rmaya, besleyici maddelerin ak???n? sa?lamaya metabolik art?klar?n yok edilmesine yard?mc? olur.


KARAB?BER YA?I:Cilt tahri?ine neden olan mikro organizmalara kar?? anti mikrobik aksiyon gösterir.


Biomed Serum


1 Kutu 12 adet * 6 ml serum içerir.


Nas?l Kullan?lmal? : Özel ba?l??? kullanarak serumu k?r?n?z. Özel aparat? kullanarak ?ampuanla y?kanm??, havluyla kurulanm?? temiz saça ve kafa derisine parmak uçlar?n?zla masaj yaparak e?it oranlarda uygulay?n?z. Durulamadan öylece b?rak?n?z. Saç?n?z? tarayarak, do?al ?ekilde kurumas?n? sa?lay?n?z.


Bu ürünü Biomed Saç Dökülmesini Önlemeye Yard?mc? ?ampuan ile birlikte kullanman?z önerilir.


Güçlü bir etki için : 1. Ay haftada 3 serum uygulay?n?z.
Bunu devam eden 6 hafta boyunca haftada 2 serum uygulay?n?z.


Devam Kürü: En az 1 ay boyunca haftada 1 serum kullanabilirsiniz.
1. Set 1 Ay, 2.Set 45 Gün, 3.Set 3 Ayl?k Kullan?m ?çin Yeterli Dozu ?çermektedir.


Biomed ?ampuan


Kullan?m talimat?: Islak saçlara ve kafa derisine uygulay?n?z; dikkatlice ovunuz ve iyice durulay?n?z. Gerekirse bu i?lemi tekrarlay?n?z. Gözlerle temas halinde, derhal su ile gözleri y?kay?n?z.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler