Selülex Havyar Jeli

Large image

Selülex Havyar Jeli

Satış Fiyatı : 59,90 TL

Ürün Kodu : 7

Marka : Fırsat Live

satinal

Selülex Havyar Jeli detayları :

( KARGO DAH?L ) Orijinal Selülex Havyar Jeli Selülit Sorunlar?n?z? Ortadan Kald?rman?za Yard?mc? Olur? Selüleks Jel Ürün F?rsat? 89 TL Yerine 59.90 TL Fiyat?yla Üstelik Kargo Ücretsizdir?
Orijinal Selülex Havyar Jeli

Havyar Jeli; Zay?flama, bölgesel incelme, vücut s?k?la?t?rma, selülit giderme, do?um sonras? olu?an çatlaklar?n giderilmesi, k?r???kl?klar?n giderilmesiyle ilgili birçok ürünün içerisine etken madde olarak konulmu?tur.

Mikro bazl? bu özel jel, yüksek de?erli havyar özünün yan? s?ra, laktik proteinler ve yosun özleri gibi cildi besleyen maddeler içerir. Bu maddeler cildin dokusunu güçlendirmeye yard?mc? olur.

Selulex içeri?inde ; Havyar özü, Kahverengi yosun özleri, Özel deniz bitki proteinleri ve Lactis proteinum bulunmaktad?r.

-Havyar Özü ; insan organizmas? için birçok çe?it de?erli do?al besleyici madde içermektedir. Yüksek le?itin içeri?i do?al kolajenin vücut taraf?ndan kullan?larak tüketilmesini ve böylece de selülit olu?mas?n? engellemektedir. Vitaminler ve mineral kompleksleri de bir yandan cildinize tekrar hayat kazand?rmaktad?r.

Sonuç: S?k?, sa?lam ve elastik, cilt-cilt alt? yumu?ak doku yap?lar?.

-Kahverengi Yosun Özleri; organizmay? toksinlerden ar?nd?r?r, vücuttaki a??r? ya?lar?n yak?lma sürecini ba?lat?r ve ayn? zamanda da cildin kaybetti?i nemi yerine koyar.

-Özel Deniz Bitki Proteinleri; vücuttaki kolajen üretimini uyar?r. Ciltteki ya?l? dokular?n yenilenme sürecini ba?lat?r ve h?zland?r?r.

-Lactis Proteinum; hücre metabolizmas?n? uyar?r. Ek olarak, cildin günlük bak?m?n? yaparak do?al bir nemlenme sa?lar ve ona kadifemsi parlak bir görünüm verir.

Selulex?in yard?mc? oldu?u 3 etki ;

1-) Cilt gerginli?inin güçlendirilmesi ve geli?tirilmesi.

2-) Kolajen yap?n?n güçlendirilmesi ve geli?tirilmesi.

3-) Cildin bak?m? ve nemlendirilmesi.

Selulex 21 günlük düzenli kullan?m süresi sonunda cildin genel görünümü belirgin ?ekilde düzelmesine yard?mc? olmaktad?r.

Bu etkilerle beraber selüleks jel:

-Vücutta Bölgesel incelme ve S?k?la?maya,

-Cildin alt?nda bulunan selülitlerin giderilmesine,

-Ciltte olu?an portakal kabu?u görünümünün azalt?lmas?na,

-S?k s?k kilo al?p verme dönemlerinde olu?an vücuttaki görünüm bozukluklar?na,

-Hamilelik s?ras?nda ve sonras?ndaki dönemlerde olu?an çatlak ve sarkmalara,

-Kan ak???n? h?zland?rarak ciltteki elastikiyetin ve s?k?la?t?rman?n sa?lanmas?na yard?mc? olur.

?çeri?i:

Havyar Özü 75 ml

Kahverengi Yosun Özleri 25 ml

Özel Deniz Bitki Proteinleri 30 ml

Lactis Proteinum 30 ml

Di?er Proteinler 40 ml

Havyar Özlü Anti-Selülit Jeli (Selulex), 200 ml?dir.

Kullan?m?:

Selulex'i uygulamak istedi?iniz bölgenin temiz ve kuru olmas?na dikkat etmelisiniz.

?ncelmek ve etkilerini görmek istedi?iniz bölgede günde 2 defa gece yatarken ve sabah uyand???n?zda uygulamal?s?n?z. Ancak günde 1 defa sadece gece yatarken uygulamak da fayda sa?lamaktad?r. selulex cilt taraf?ndan tamamen emilene kadar masaj yapar gibi sürülmelidir.

Selulex k?sa süre içerisinde verimli sonuçlar alman?za yard?mc? olur. selulex'in kolay emilebilir yap?s? ile k?sa sürede cildiniz jeli emerek giyinip d??ar? ç?kabilirsiniz.

Günlük du? veya banyodan sonra vücudun gerekli bölümlerine hafif dairesel masaj hareketleriyle sürülerek cilde yedirilir. Spor, sauna veya güne? banyosundan sonraki uygulamalar özellikle iyi gelir. Cilt jelin tamam?n? emer ve güzel bir kokudan ba?ka bir kal?nt? b?rakmaz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yüze uygulanmamal?d?r.

Hamileler ve bebek emziren bayanlar?n kullanmadan önce doktoruna dan??malar? tavsiye edilir.

Herhangi bir rahats?zl?k veya ilaç kullananlar?n öncelikle doktoruna dan??mas? gerekmektedir.

?çeri?indeki etken maddelerden herhangi birine alerjisi olanlar?n kullanmas? tavsiye edilmez.

Bu ürün herhangi bir rahats?zl?k, hastal?k te?hisi, tedavisi ve ya önleme amac? ile kullan?lamaz.

Selulex en kaliteli havyar?n de?erli özü ile zenginle?tirilmi? cilt bak?m? serisi, cilt üzerinde derhal fark edilen bir etki yarat?r. Çatlakl?klar, selülit ve ya?lanma belirtilerine etkili bir ?ekilde kar?? koymaya yard?mc? olur.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler