Biogreen Medikal Ozon Ya??

Large image

Biogreen Medikal Ozon Ya??

Satış Fiyatı : 25,00 TL

Ürün Kodu : biogreenozon

Marka : .

satinal

Biogreen Medikal Ozon Ya?? detayları :

BIOGREEN MED?KAL OZON YA?I

Biogreen ozon ya??, piyasada ozon ya?? ve ozon kremi olarak sat?lmakta olan ürünlerden farkl? olarak, kesinlikle ambalaj?nda plastik malzeme içermez, ozon ya?? mutlaka saf zeytin ya??ndan elde edilmelidir. Sa?l?k bakanl???ndan izni olmayan ürünleri kullanmay?n?z.


Biogreen ozon ya??, cildin tüm bölgelerinde, burun içi ve a??z içinde kullan?labilir. ?çilebilirdir ve hiçbir yan etkisi yoktur.


Nefes darl??? çekenler, sedef hastalar?, sivilce lekeleri, güne? lekeleri, deri ve cilt hastal?klar?, saç derisi hastal?klar?, saç dökülmesi, selülit, bölgesel incelme, do?um çatlaklar?, göz hastal?klar?, morarmalar, t?rnak bozukluklar?, t?rnak ve ayak mantar? gibi say?s?z kullan?ma uygundur. Ba?ar? derecesi %100 dür. Hiçbir hastal?k yoktur ki oksijen seviyesini artt?rmak iyi gelmesin. Ozon terapi bir çok rahats?zl???n semptomatik tedavisine destek olarak kullan?ld???nda, iyile?me sürecinin ortalama 5 kat?na kadar ç?kt??? saptanm??t?r. Bir çok cilt rahats?zl???nda, kimyasal ilaçlar?n kullan?m?ndan do?an fayda ve zararlar göz önüne al?nd??? takdirde, zararlar? ve yan etkileri daha çok oldu?u için kullan?m? tercih edilmemektedir. Biogreen ozon ya?? özellikle cilt hastal?klar?nda hem tedavi etme h?z? hem de hiçbir yan etkisi olmamas?ndan dolay? en çok tercih edilen üründür.


Ar? ve sinek sokmalar? ya da böcek ?s?rmalar? gibi durumlarda bilindi?i üzere çok fazla tedavi edici ürün ya da ilaç yoktur. Sinek sokmas? ve ya ar? sokmas? çok fazla ciddiye al?nan sa?l?k problemleri olmad???ndan bunun için geli?tirilmi? çok fazla ürün yoktur.


Ozon ya?? ise bu tür ar? ve sinek sokmalar?nda a?r?, ka??nt? ve ac? lezyonlar?n? hemen geçirme etkisine sahiptir. Ozon ya??n? sürekli olarak kullanmay? gerektirecek bir durum yoksa bile sadece bu tür acil durumlarda kullan?lmak üzere buzdolab?nda 10 y?l bekleme ömrü oldu?u için evimizde bulunmas? gereken bir üründür.


Biogreen ozonlanm?? ya?, tamamen saf zeytin ya?? ile üretilmi?tir.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler