Abtronic X2 + Termal Kemer

Large image

Abtronic X2 + Termal Kemer

Satış Fiyatı : 59,90 TL

Ürün Kodu : 5

Marka : Fırsat Live

satinal

Abtronic X2 + Termal Kemer detayları :

KARGO DAH?L ) Abtronic X2 Zay?flama Kemeri Teknolojisiyle Sauna Termal Kemer Teknolojisi Bir Arada! 89 TL de?erindeki Abtronic X2 ile 34 TL de?erindeki Termal Kemer ikisi birlikte Ürün F?rsat? 123 TL de?il sadece 59,90 TL Bu F?rsat Kaçmaz...
Ab Tronic X2 Paket ?çeri?i

* 1 x AbTronicX2 çift kanal egzersiz kemeri
* 1 x AbTronic mikroi?lemci dijital LCD Ekran
* Ön ve arkada 2 ?er adet iletken ped ( Toplam 4 adet )
* 1 x Tr. Kullanma K?lavuzu
* 1 Adet Ab Tronic x2 Mini Kemer (Kol ve Bacak ?çin)
* 1 x AbTronic jel
* 1 x ?ng. H?zl? ba?lang?ç k?lavuzu
* 1 x aksesuar ta??ma çantas?

* 1 x Termal Sauna Kemer

Not: Ab Tronic X2, 2 adet AAA pille çal???r (piller ürüne dâhil de?ildir)

Ya?lar?n?zdan Kurtar?r ve Kaslar?n?z? Güçlendirir

Ab Tronic X2 Masajl? Fitness Aleti

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN P?YASA F?YATI 90 TL OLAN BU ÜRÜN %50 ?ND?R?ML? HEMDE TERMAL KEMER HED?YES?YLE

Termal Kemer Etki mekanizmas?:

Termal Sauna Kemer do?al hareketler esnas?nda vücudun olu?turdu?u ?s?y? tutup yükselterek fizyoterapi mikro masaj? ve deri alt?nda sauna etkisi meydana getirir.
Bu sayede h?zlanan kan dola??m?n? meydana getirdi?i sirkülasyon ya?l? ve selülitli dokulara fazla miktarda oksijen ula?mas?n? sa?lar.
Termal tuzun yo?un ödem çözücü özelli?i ile selülit ve ya? dokular?n?n yan?na ula?an fazla miktarda oksijen ya? ve selülitleri h?zl? bir biçimde enerjiye dönü?türüp yakarak özellikle bel, göbek ve bel bölgesinde yo?un bir incelmeyi selülitlerin giderilmesini cildin narin ve pürüzsüz bir hale gelmesini sa?lar.
Belinizi ve Göbe?inizi k?sa sürede inceltmeye yard?mc? olur.
Termal Sauna Kemer, belden ayarlamal? ergonomik göbek, bel ve mide bölgesindeki ya?lanmay? k?sa sürede incelmeye yard?mc? olur. ?ekil özelli?inden dolay? bel a?r?lar?nda, bel f?t???nda beli destekleyerek tedaviye yard?mc? özellik ta??r

Not: Her bedene uyumludur.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler