Diyet Yüzü?ü

Large image

Diyet Yüzü?ü

Satış Fiyatı : 17,90 TL

Ürün Kodu : 23

Marka : Fırsat Live

satinal

Diyet Yüzü?ü detayları :

(KARGO DAH?L ) Japon Mucizesi Olarak Bilinen Manyetik Zay?flama Yüzü?ü ile Kilo Vermek Art?k Çok Kolay? Diyet Yüzü?ü Ürün F?rsat? 39 TL Yerine Sadece 17,90 TL Fiyat?yla Üstelik Kargo Ücretsiz?
Diyet Yüzük

Yeni silikon Diyet Yüzü?üyle art?k istenilen kiloya ula?mak çok kolay?

Bu diyet yüzü?ü sayesinde açl?k hissi duymadan çok rahat diyet yapabilirsiniz.

Diyet Yüzü?ü h?zl?, güvenli ve açl?k hissetmeden kilo vermenizi sa?lamak için özel tasarlanm??t?r.

Diyet Yüzü?ünde, modern t?p ile geleneksel akupunktur tekniklerini birle?tirilmi? etkili bir yönteme sahiptir. Geleneksel Japon ve Çin T?bb?nda yüzy?llard?r kullan?lan Akupunktur birçok hastal???n çaresinde kullan?lan do?al bir tedavi sistemidir.

Manyetik m?knat?slar? ayak ba?parma??n?zda bulunan akupunktur noktas?na bask? yaparak tokluk hissi olu?turur, böylece aç kalmadan kilo vermeniz kolayla?t?r?r.

Ayn? zamanda manyetik akupunktur etkisi sinir yolu ile beyindeki seratonin ve endorfin hormonlar?n? uyararak olumlu dü?ünmeyi ve kendinizi mutlu hissetmenizi sa?lar.

Diyet yapma ile aran?zdaki problemleri kald?ran diyet yüzü?ü; sa?l?kl? ve dengeli bir ?ekilde kilo vermenize yard?mc? olur.

2 kalp olarak bilinen atak ba?parma?? bölgesinde bulunan noktadan, beyni ve sinir sistemini 1,100 Gauss manyetik etkiyle uyar?r. Bu etki sayesinde beyin taraf?ndan açl?k hissi duyulmas? engellenir.
Japon mucizesi manyetik zay?flama yüzü?ü:

-Kullan?m? kolay ve zahmetsizdir,

-Sa?l?kl? kilo vermenizi sa?lar,

-H?zl? ya? yak?m? sa?layarak zay?flamada etkilidir
-Metabolizman?z?n kusursuz çal??mas?n? sa?lar,
-Detox etkisiyle, toksinleri vücut d???na atar,
-Gün boyu parma??n?zdan ç?karmasan?z da varl??? sizi rahats?z etmeyecek, aksine akupunktur etkisiyle sizi oldukça ne?eli k?lacakt?r.
-Kan dola??m?n?z? h?zland?rarak varis olu?umunu engeller
-Selülitlerden kurtulman?za yard?mc? olur,
-?stedi?iniz zaman ?l?k sabunlu su ile y?kayabilirsiniz

Kullan?m?:

Diyet yüzü?ü ayak ba?parma??na tak?larak kullan?m? yap?l?r,

Yüzü?ün üstündeki m?knat?sl? k?s?m ayak parma??n?z?n alt k?sm?na gerek tak?l?p, ç?k?nt?l? k?s?m parma??n?za temas etmelidir.

?lk gün kan dola??m?n? h?zland?rd??? için ?s?nma hissi olabilir,

Tak?ld??? andan itibaren etki göstermektedir, ancak maksimum etkisi yakla??k 1 hafta sonra ç?kmaya ba?lar,

Günlük 2 saatlik bir kullan?m yap?lmal?d?r,

Ayn? zamanda Detox etkisinden yararlanmak için günlük 8 bardak su tüketimi yap?lmas? tavsiye edilmektedir.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler