Abtronic X2 Zay?flama Kemeri

Large image

Abtronic X2 Zay?flama Kemeri

Satış Fiyatı : 49,90 TL

Ürün Kodu : 26

Marka : Fırsat Live

satinal

Abtronic X2 Zay?flama Kemeri detayları :

(KARGO DAH?L ) AbTronic X2 Zay?flama Kemeri F?rsat? , Günde Sadece 10 Dakika ile ?stedi?iniz Vücuda Sahip Olabilirsiniz. Orjinal AbTronicX2 titre?imli zay?flama bel kermeri Ürün F?rsat? 89 TL yerine Sadece 49,90 TL üstelik Kargo Ücretsiz...
ABTRON?C X2
Herkes ?stedi?i Kadar Sat?n Alabilir.
Kupon Kodu Gerektirmez.
Türkiye!nin Her Yerine Ücretsiz Kargo ?le Ayn? Gün ?çinde Gönderilir.
AbtronicX2 Hakk?nda

Kullan?m? kolay ve pratiktir, AbtronicX2 kar?n kaslar?n?z? sizin yerinize çal??t?r?r.

Giyimi çok kolayd?r, vücut üzerinde rahats?zl?k yaratmaz.

Zaman ve enerjiden tasarruf etmenizi sa?lar; Ab Tronic X2 ile günde yaln?zca 10 dakika yeterlidir.

Ab Tronic X2 elektro kas uyar?m sistemi (EMS)normal egzersize göre 7 kat daha etkilidir!
1 dakikada kar?n kaslar?nda 400 kas?lma meydana getirir.
Vücudunuzun bütün k?s?mlar?n? ?ekillendirir ve güçlendirir.
Dual kanal teknolojisi, ön ve arkadaki iletken bloklar? ile ayn? anda iki farkl? kas grubunun çal??t?r?lmas?na imkan tan?r.
Her fitness düzeyi için kusursuz bir egzersiz aletidir.
8 program ve 10 farkl? ?iddet düzeyi.
Neopren (sentetik kauçuk) iletken pedlere sahiptir.
Kolayl?kla ç?kar?l?p tak?labilen dual kanal mikroi?lemci.
Okumas? kolay büyük LCD ekran.AbtronicX2, vücudu güçlendirmek, zindelik kazanmak ve atletik geli?im için özel olarak tasarlanm?? elektronik bir egzersiz sistemidir.

Spor ve egzersiz alan?nda gelece?in yans?mas? olan bu yeni sistemin ard?ndaki s?r, elektro kas uyar?m? (EMS: electro muscle stimulation) olarak bilinen, aktif kas kontraksiyonlar? yaratma üzerine kurulu bilimsel bir tekniktir.

Bunun anlam?, AbtronicX2'nin sizin yerinize kar?n kaslar?n?z? çal??t?rmas?d?r.
Ön

Arka


Esas olarak kas yaralanma ve sakatl?klar? ya?ayan ki?ilerin rehabilitasyon sürecinde fizyoterapistlere yard?mc? olmas? için geli?tirilen bu sistem, günümüzde egzersiz ve fitness alan?nda da kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Yak?n zamanl? klinik çal??malar EMS'nin normal egzersize göre 7 kat daha etkili oldu?unu ortaya koymaktad?r.

Çal??ma Sistemi

Teninize temas edecek ?ekilde belinize sard???n?z AbtronicX2, kar?n kaslar?n?za hafif bir ?ekilde elektronik uyar?mlar gönderir. Bu elektronik uyar?mlar deri alt?ndaki motor sinirleri harekete geçirerek kar?n kaslar?nda kas?lmalar meydana getirir.

??leyi? ?ekli, kaslar? önce harekete geçirecek bir uyar?m göndermek ve ard?ndan yeniden rahatlatmak üzerinedir. Vücudumuzun do?al kas uyar?mlar?n? birebir olarak koplayan bu sistem tekrara dayal? olarak kar?n kaslar?n? çal??t?r?r.

Günümüzde bir çok profesyonel atlet ve olimpiyat sporcular? taraf?ndan kullan?lan bu teknoloji art?k sizin emrinizde!

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler