Biogreen Sar?msak ?ampuan?

Large image

Biogreen Sar?msak ?ampuan?

Satış Fiyatı : 12,00 TL

Ürün Kodu : biogreen.03

Marka : .

satinal

Biogreen Sar?msak ?ampuan? detayları :

B?OGREEN Sar?msak ?ampuan? ? 300mg

?Saç Dökülmesine Kar?? Kokusuz Do?al Formül?

Saç dökülmesine kar?? etkili ve güvenilir bir do?al ürün. Biogreen Sar?msak ?ampuan??çerdi?i birçok bitki özü ile saçlar?n?z?n köklerden güçlenmesini sa?lar ve dökülmesini durdurur. ?lk kullan?m?ndan sonra bile saç derisi ile ilgili sorunlar?n?zda gözle görülür de?i?imler sa?lar. Sar?msak ya??, ?s?rgan extresi, avokado ya??, menek?e ya??, çam ekstresi, nane ekstresi ve do?al çinko bile?enleri ile do?al saç bak?m ürünleri aras?nda en kapsaml? ve etkili formüle sahip bir üründür. Bugüne kadar denekler üzerinde yap?lan çal??malar?nda %93 gibi yüksek bir ba?ar? oran? sa?lam??t?r.

Biogreen Sar?msakl? ?ampuan yap?s?nda ; saç?n genel yap?s? ve saç derisini güçlendirecek birçok bitki özünü birlikte içerir. Ba?l?calar? ; sar?msak, ?s?rgan, menek?e, avokado, bu?day özleri ve do?al çinko bile?enidir. Bu ekstrelerin herbirinin saç için faydalar? ayr? ayr? bilinmektedir.

Sar?msak Ya?? : Formülümüzün yap?s?nda miktar ve hacim olarak en çok bulunan temel etken maddeyi olu?turmaktad?r. Sar?msak yap?s?nda , A, B, C vitaminleri , allicin, Coq10 ,selenium, kükürt bazl? eterik ya? içeren ve halk tababetinde birçok konuda faydalan?lan temel bitkilerden biridir. Saç için kullan?m? binlerce y?l öncesine dayanmaktad?r. Saç köklerinde mantarla?may? engelleyerek , saç köklerine ula?an besin miktar?n? % olarak art?rmakta ve saç?n genel yap?s?n?n daha güçlü olmas?n? sa?lamaktad?r. ?çerdi?i eterik ya? ise saçl? deride kan ak???n? art?rmakta ve deriyi dezenfekte etmektedir. Halk aras?nda saç k?ran denilen rahats?zl??a tedavi amac?yla kullan?lmas? içerdi?i bu eterik (kükürt bazl?) ya??n etkinli?inden dolay?d?r.

Is?rgan otu : ?ampuan formülleri su baz? alt?nda üretilirler. Bu ?ampuan?n üretim sürecinde saf su yerine pH de?eri 5.5 e e?itlenmi? ?s?rgan otu suyu kullan?lm??t?r. Is?rgan; saç köklerinde DHT birikimini engeller. DHT hormonu erkek ve kad?nda saç dökülmesinin ba?l?ca faktörlerindendir. Is?rgan?n bu etkisinden dolay? saç daha güçlü bir yap?ya kavu?acakt?r.

Avokado Ya??: Avokado meyvesinden dam?tma yöntemi ile elde edilen bu sabit ya?; yo?un miktarda a vitamini ve protein içerir. Bu maddeler saç?n genel görünümünde parlakl?k ve canl?l?k sa?lanmas? ve d??sal faktörlerin (yanl?? ?ampuan kullan?m?, hava kirlili?i vb.) meydana getirdi?i y?pranmay? azaltmaya yard?mc? olur.

Bu?day Ya??: Yap?s?nda e vitamini , b grubu vitaminler yönünden zengindir. Bu vitaminler günlük olarak da kullan?labilen saç bak?m ürünlerinin temel ham maddelerini olu?turmaktad?r. Saç?n matla?mas?n? engelledi?i gibi uzama sürecini aktif olarak desteklemektedir.

Çinko : çinko elementi vücudumuz için hayati önem ta??yan temel maddelerdendir. Hemen hemen bütün metabolizmik fonksiyonlar?m?z?n yap?s?nda kullan?l?r. Ayr?ca haricen kullan?m?nda deri ve özellikle saç üzerine olan hücreleri yenileyici ve güçlendirici özelli?i ço?u bak?m ürününün temelinde kullan?m?na ana neden olmu?tur. çinko hücre yenilemeyi tetikleyen bir elementtir. Saç ve saç derisi ile ilgli sorunlar?n büyük k?sm?nda ( kepek olu?umu, ka??nt?, pullanma, saçta uzamama vb.) düzenli uygulama sonucu tedavi etti?i bilinmektedir.

Kullan?m? :

Direk olarak ?slak saça uygulay?n?z. Saç?n?z 1 dakika kadar beklettikten sonra bol su ile temizleyeniz.

Uyar?lar ve Önlemler :

Ürünün her hangi bir yan etkisi bulunmamaktad?r.

?çindekiler :

Sar?msak Ya?? , Is?rgan Otu , Avokado Ya?? , Bu?day Ya?? , Çinko

Ürün 300mg olup ,Son Kullanma Tarihleri Uzundur(Bir Y?ldan Fazlad?r).

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler