Fare Ha?ere Kovucu ( 468 m2 )

Large image

Fare Ha?ere Kovucu ( 468 m2 )

Satış Fiyatı : 85,00 TL

Ürün Kodu : JNPKMTXY

Marka : .

satinal

Fare Ha?ere Kovucu ( 468 m2 ) detayları :

Ultrasonic Fare Ha?ere Kovucu

ULTRASONIC ATTACK WAVE PESTREPELLER


Etkili Oldu?u Ha?ereler

Fare , S?çan, Hamamböce?i, Bit, Akrep, Kar?nca, Pire, Öremcek, C?rc?rböce?i, Kene, Tahtakurusu, K?rkayak, Güve, K?z?lgöz, Kula?akaçan vb.
Laboratuar ara?t?rmalar? bu cihazla yay?lan dalgalar?n bu tür böcekleri rahats?z etti?i göstermi?tir.
Cihaz hedef canl? d???nda herhangi bir canl?y? etkilemez.
Ultrasonic Attack Wave Pestrepellerin çal??mas? için ürünü 220 Volt prize takman?z yeterlidir.
En üst seviyede verim alabilmeniz için cihaz? bulundu?u ortam?n merkez noktas?na koyman?z gerekir.
Ürünü fi?e takt???n?zda önünde ses dalgas?na engel olabilecek e?ya olmamas?na dikkat ediniz.
Cihaz? 30 cm ile 100 cm aral???nda yükseklikte tutunuz.
Cihaz? takt???n?z fi?ten ç?karmamaya özen gösteriniz.
Elektrik sarfiyat? çok dü?üktür .
Cihaz? fi?e takt???n?zda led ?????n yanmas? cihaz?n uygun ?ekilde çal??t???n? göstermektedir.
Cihaz ç?kard??? dualband ultrasonik ses ile koruma perdesi olu?turarak hedef canl?lar? ortamdan uzak tutar.
Hedef canl? d???nda ba?ka hiçbir canl?y? etkilemez.
Çal??an ev aletlerine hiçbir zarar? yoktur ,ayr?ca günlerce çal??t??? ortama hedef canl?lar giremez.
Ortama daha önce giren zararl?lar ?oka girerek etkisiz hale gelmeye ba?larlar.

Sprey, Losyon, Krem, Tablet , Likit Yok ...
Kimyasal zehir yok ...
Ekonomik...
?laçlamaya son
Cihaz? benzerlerinden ay?ran en büyük özellik 2X130 Desibel olmas?d?r.

KULLANIM ALANLARI

Otel , Ev , restaurant , depo , ma?aza vb.Alanlarda kullan?l?r

TEKN?K ÖZELL?KLER

TEKNOLOJ? : ULTRASONIC S?STEM
ETK? ALANI : 370-468 M2
BA?I?IKLIK : BA?I?IKLI?A KAR?I FREKANS TARAYICILIDIR .
N?TEL?K : ZEH?R VEYA ?LAÇ ?ÇERMEZ
ÇALI?MA KONUMU : 24 SAAT AKT?F KONUMDA ÇALI?IR
YAN ETK?S? : HEDEF DI?INDA B?R CANLIYA ZARARI YOKTUR
FERKANS ARALI?I : 30 khz 65 khz
SES ??DDET? : 2x130 DB
EM?SYON AÇISI : 260 DERECE
ÜRÜN KASASI : ABS PLAST?K
ÇALI?MA ÖMRÜ : 10 YIL

Pet Shop Kategorisindeki Diğer Ürünler