Dermomed

Large image

Dermomed

Satış Fiyatı : 34,50 TL

Ürün Kodu : 20

Marka : Fırsat Live

satinal

Dermomed detayları :

(KARGO DAH?L ) Dermomed A?r?, Romatizma ve Eklem Hastal?klar?n? Giderici Tedavi Kremi Ürün F?rsat? 69 TL Yerine Sadece 34,50 TL Fiyat?yla Üstelik Kargo Ücretsizdir?
DERMOMED A?RI G?DER?C? MASAJ KREM?

Orijinal patentli ambalaj?nda iki ürün olarak kullan?lmaktad?r.

?i?e üzerinde 1 nolu ve 2 nolu rakamlar bulunmaktad?r. Önce 1 numaral? Dermomed mineral mud ürünü vücudun a?r?yan bölümüne yeterli miktarda masaj yaparak uygulan?r uygulama süresi ne kadar uzun olursa faydas? artmaktad?r.Minimum 15 dakika sonra uygulanan bölge ?l?k su ile y?kand?ktan sonra 2 numaral? ?i?edeki masaj kremi uygulan?r. Bu terapi en az bir ay uygulanmal? ve bir ay uygulanma terapisi için tasarlanm?? olup Ürün 300 mlDermomed, vücudun yaral? bölümleri haricinde vücudun tüm bölgesinde kullan?l?r.

Önerilen Kullan?m Yeri: Osteoartrit (kireçlenme), romatoid artrit (iltihapl? eklem hastal???) v.b. romatizmal, rahats?zl?klar?n iyile?tirilmesinde ve incinme, burkulmada yard?mc? terapi olarak kullan?l?r.

Önerilen Kullan?m ?ekli: Sabah ak?am en az 15 dakika masaj yaparak 1 ay devam edilir.

-Kas spazmlar?nda,

-Adale ve mafsal a?r?lar?nda,

-?ncinme,

-Bel a?r?lar?nda

-Burkulma,

-Darbe a?r?lar? ve kas ezilmelerinde,

-Kramplarda,

-Kulunçlarda,

-Boyun tutulmas?nda,

-Romatizmalarda,

-Kireçlemelerde ve benzeri durumlarda cilde sürülerek kullan?lmaktad?r.Dermomed A?r? uygulamalar?:

Dermomed A?r?, paket ?eklinde uygulan?r. Paket, en s?k kullan?lan yöntemidir. termomineral suyla kar??t?r?lm??. Dermomed mineral mud kullan?l?r. Paketler vücudun a?r?yan bölgelerine uygulan?r. Uygulama süresi genellikle 20-30 dakika kadard?r. Uygulama s?kl??? her gün ve ya haftada 4 defa Bir kürde ortalama 15-18 uygulama yap?l?r. Dermomed A?r? ve Dermomed masaj kremi a?r? ve s?z?lar?n?zda yard?mc? tedavi unsurudur ve Dermomed kesinlikle bir ilaç de?ildir.

Hiç bir yan etkisinin olmay??? do?al bir krem olan Dermomed mineral mud art?k dünya ülkelerinin ilgi oda?? oldu ve bilimsel yay?nlarla desteklenerek kendisini kan?tlamay? ba?arm??t?r. ?nsan vücudunda çok çe?itli a?r?lar olu?abilmektedir.

Bazen uykudan uyand???m?zda boyun bel bacak gibi organlar?m?z?n tutuldu?unu, hareket ettirmekte güçlük çekti?imizi görürüz.A?r?dan, ac?dan, rahats?zl?ktan kurtulabilmek için çok çe?itli yöntemlerimi kulland?n?z.

Dermomed A?r? sizlere do?al maddelerden minerallerden olu?an ve hiç yan etkisi olmayan mükemmel bir çözüm yolu sunmaktad?r.Kimi zaman fark?nda olmadan hava cereyan?nda kalmam?z halinde omuzlar?m?z, kulunçlar?m?z, dizlerimiz ve çe?itli bölgelerimizde dayan?lmaz a?r?lar olu?ur. Tabi kronik romatizmal?lar?n kireçlenen bölgelerindeki a?r? ve s?z?lar sürekli devam eder. Yorgunluk sonucu, çarpmalardan, hareketsizlikten olu?an pek çok a?r? çe?idi vard?r.

Otomobil kullan?c?lar?n?n hareketsizlikten kulunçlar? ve bacak kaslar? en çok a?r? yapan organlar?d?r. Tüm bu a?r?lar? ve kas?lmalar? giderebilmek, ac?dan rahats?zl?ktan kurtulabilmek için çok çe?itli yöntemler vard?r. Dermomed sizlere do?al maddelerden olu?an ve hiç yan etkisi olmayan mükemmel bir çözüm yolu sunmaktad?r.

Dermomed; Romatizma terapi Kremi, formülünde kullan?lan do?al maddeler sayesinde a?r?lar?, kireçlenmeleri ve k?lcallardaki kan?n yava?lamas?na sebep olan unsurlar? bertaraf eder.

Yan Etkileri:

Zararl? kimyasal, alkol ve uyu?turucu maddeler içermez.
Hiç bir yan etkisi tespit edilmemi?tir. Ve rehabilitasyon için fizik tedavi merkezlerinde kullan?lmaktad?r. Bilimsel olarak ispatlanm?? olup ve kullan?lmaktad?r.

Hamile han?mlar için yan etkisiz bir üründür. Dermomed ?i a?r?l? bölgeye masaj yolu ile deriye iyice nüfuz edecek ?ekilde uygulan?r. Yan?k ve yaral? bölgelerde kullan?lmamaktad?r. Romatizma ve kireçlemeye ba?l? a?r?larda iki ay düzenli olarak sabah-ak?am uygulanmas? önerilir. Kronikle?memi? a?r?larda sabah ak?am 1 ay uygulamak yeterlidir.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler