Stop Grey Saç Beyazl???n? Giderici Losyon

Large image

Stop Grey Saç Beyazl???n? Giderici Losyon

Satış Fiyatı : 60,99 TL

Ürün Kodu : STOP GREY

Marka : .

satinal

Stop Grey Saç Beyazl???n? Giderici Losyon detayları :

KERAMINE H STOPGREY LOSYONHerhangi bir saç rengine titizlikle ve yava? yava? etki eder. Ani bir de?i?im yapmaz.Etkinli?i ve güvenilirli?i Ferrara Üniversitesince Onaylanm??t?r.

Avrupa Birli?i Sa?l?k Normlar?na Uygundur.


Stop Grey melanin yerine, saç?n?z? yava? yava? do?al rengine dönü?türecek pigmenti saç gövdesine günden güne yükler. StopGrey?i beyazlam?? saç?n bulundu?u bölgeye uygulayarak kullanabilirsiniz. Hafif bir gri etki sa?lad???n?zda dilerseniz uygulamay? b?rakabilirsiniz veya beyazl?k tamamiyle kayboluncaya kadar devam edebilirsiniz.

StopGrey kullan?ma haz?r ve de kullan?m? kolay ?effaf bir losyondur; herhangi bir saç losyonu gibi her sabah temiz saça uygulay?n?z. 3 veya 4 haftadan sonra istedi?iniz renk tonuna ula?acaks?n?z. Elde etti?iniz tonu korumak için losyonu her hafta sadece 2 veya 3 kez uygulaman?z yeterlidir. Deride leke yapmaz.UYARILAR:

StopGrey?i kullanmadan önce kullanma talimat?n? dikkatlice okuyunuz. Sadece harici kullan?m içindir. Kullan?mdan sonra ellerinizi y?kay?n?z. Ürünü sakal?n?za, b?y???n?za, kirpi?inize, ka??n?za veya vücudunuzun di?er bölgelerine kullanmay?n?z. Göz ile temastan kaç?n?n?z. Deride tahri? veya ka??nt? olursa losyonu kullanmay?n?z. Serin bir ortamda saklay?n?z, ?s? ve ???ktan uzak tutunuz. Çocuklar?n ula?abilecekleri yerlere koymay?n?z. Ba?ka amaç için kullanmay?n?z.KULLANMA TAL?MATI
STOP GREY herhangi bir renkteki saç üzerinde titizlikle ve yava? yava? etkisini göstermektedir. Aç?k renkten koyu renge do?al bir dönü?üm sa?lamaktad?r. Losyon tek bir uygulama ile saç rengini de?i?tirmemektedir; de?i?im ani de?ildir. STOP GREY saça zarar vermeden de?i?imi günden güne do?al olarak sa?lar.Gözle görünür sonuçlar elde etmek için 10 günden 30 güne kadar zaman gerekebilir, görebilece?iniz renk de?i?im oran?, saç?n?z?n yap?s?na ve durumuna ba?l?d?r; e?er saç?n?z ince ve gözenekli ise daha h?zl? sonuç elde edebilirsiniz, e?er kal?n ve daha az gözenekli ise zaman uzayabilir.UYGULAMAYA BA?LAMADAN ÖNCE A?A?IDAK? TAL?MATI OKUYUNUZ:

1- KULLANIMDAN ÖNCE VE KULLANIM SÜRES?NCE ???EY? ?Y?CE ÇALKALAYINIZ. Her sabah kuru ve temiz saç üzerine herhangi bir losyon gibi uygulay?n?z. Avuç içinize yeterli miktarda losyonu dökünüz.

2- Yava?ça da??lana kadar losyonu saç?n?za uygulay?n?z, Saç?n?z?n tamam?nda bir etki istiyorsan?z, saç?n?z?n tümüne uygulay?n?z veya baz? bölümlerin beyaz kalmas?n? istiyorsan?z sadece belirli bölgelere uygulay?n?z.

3- Al??t???n?z ?ekilde saç?n?z? taray?n?z daha sonra ellerinizi y?kay?n?z. ?sterseniz, saçlar?n?z? saç kurutma makinesi ile kurutabilirsiniz.?stedi?iniz saç rengine ula??ncaya kadar, StopGrey 3 veya 4 hafta hergün uygulanmal?d?r.

Elde etti?iniz saç rengini korumak için StopGrey losyonunu haftada 2 veya 3 kez, her zaman temiz ve tamamen kuru saça uygulay?n?z.Bayanlarda kullanabilir mi

Evet StopGreyi beyaz saçlar?ndan kurtulmak isteyen bayanlarda kullanabilir. Genellikle bayanlar saçlar?n? boyamak gibi radikal renk de?i?imini tercih ederler. Do?al görünümü seven bayanlar rahatl?kla StopGreyi kullanabilirler.Ürünün kapa?? aç?ld?ktan sonra 6 ay içinde tüketilmelidir.

STOPGREY KUR?UN ?ÇERMEYEN TEKNOLOJ?YLE ÜRET?LM??T?R.


Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler