?stiridye ?çinde Gerçek ?nci Kolye (Rodyum Kapl?)

Large image

?stiridye ?çinde Gerçek ?nci Kolye (Rodyum Kapl?)

Satış Fiyatı : 25,00 TL

Ürün Kodu :

Marka : HediyeDevi

satinal

?stiridye ?çinde Gerçek ?nci Kolye (Rodyum Kapl?) detayları :

?nci Kolye, gerçek ve do?al ortam?ndan...

Tarihi ve güzel bir efsane:

Güney Çin denizi'nin eski adalar?nda renkli inciler, istiridyeler içinde

Do?umu bekler.

Ve ya??n? alm?? yerliler der ki:

'' Bir ?nci içinde sihrin gücünü gizler ''

Ve her kim ki açarsa o istiridyeyi, tüm güzel rüyalar? gerçe?e döner...

Önce Bir Dilek Dileyin ve Ard?ndan ?stiridyenizi Aç?n...
SONUCU GÖRÜNCE ÇOK ?A?IRACAKSINIZ !!!


Konserve içerisinde, deniz suyunda özel olarak muhafaza edilmi? gerçek istiridye içerisinde, gerçek inci ve inciyi yerle?tirip kullanabilece?iniz kolye...

Her de?i?ik renk bir duygunun ifadesidir.

Beyaz...Bilgeli?i

Krem...Ba?ar?y?

?eftali...Sa?l???

Mor...Serveti

Siyah...A?k?

temsil eder.

------------------------------------------------------------------


?nci hakk?nda baz? kaynaklardaki bilgiler,


?nci nedir ?

De?erli süs maddeleri aras?nda bir canl? taraf?ndan yarat?lan tek mücevher incidir.Yumu?ak ve tatl? p?r?lt?lar?yla inci,hemen her dilde ??güzellik'' ve ??yüksek de?er''le e?anlaml? bir sözcük olarak kullan?lmaktad?r.Türkçe'de de az bulunan niteliklere sahip,temiz yürekli,iyi yürekli insanlara ??inci gibi'' denir.


"?nci". Han?mlar?n dostu simgesi do?al inci ile yapay üretilen inci aras?nda ne fark vard?r? ?ncinin kalitesini belirleyen özellikler nedir? ?nciyi iyi koruman?n yollar? nedir??nci kelimesinin kökeni Çince'deki zhen-zhu kelimesidir. Okunu?u yin-çü olan bu kelimenin anlam? da, de?erli huzur ta??'d?r. Uygur Türkçe'sinde de, inciye huzur, rahat, bar?? ta?? anlam?nda olan yinçgü ya da, inç-kü denilmektedir.

Do?al ?nci (Oryantal ?nci) üretimi Bilindi?i gibi, inciyi yapan istiridyedir. ?stiridyeler, genellikle 15-45 metre derinlikte do?al ortamlar?nda ya?arlar. Bu ya?am süresinde, ufak bir kum tanesi ya da benzeri bir yabanc? maddenin kabuklar?ndan içeri girmesi halinde, onun nazik organlar?n? zedelemesini önlemek için, bu yabanc? maddeyi "inci anas?" denilen sedefimsi bir salg?yla sarmaya ba?larlar. ?lk salg?land???nda süte benzeyen bu madde, üst üste binen ?effaf tabakalar halinde geli?ir, aç?kl? koyulu renkler alarak kat?la??r ve do?al inci ya da oryantal inci olarak bilinen en de?erli inci türünü meydana getirir.

Kültür ?nci üretimi

Günümüzde inci, oldukça geli?mi? bir teknik kullan?larak yapay yöntemlerle özel havuzlarda üretilmektedir. Bunun için küçük boncuk ?eklinde bir çekirdek, istiridyenin midesi ile böbrekleri aras?ndaki k?vr?ma yerle?tirilir. ?stiridye, bu maddeye kar??, sanki içine bir kum tanesi girmi? gibi reaksiyon göstererek, çekirde?in üzerini inci anas? ile kaplamaya ba?lar. Bu i?lem bir hayli uzun sürece?inden, bir y?l sonunda çekirde?in üzeri ortalama 0.15 milimetre sedefle kaplanm?? olur. Güney denizlerinde ve Burma'daki çiftliklerde üretilen incilerin y?ll?k kaplanma h?z? 1.5 milimetreye ula?abilmektedir.

Do?al inci ile kültive inci aras?ndaki farklar: Do?al incide, çok ufak bir çekirde?in etraf?nda üst üste tabakalar halinde kal?n sedef katlan bulunur. Kültive incide ise, çekirdek oldukça iri bir boncuk ya da benzeri oldu?undan, olu?an sedefimsi katlar?n kal?nl??? da, ancak çekirde?in üstünü örtecek kadard?r. Dolay?s?yla, do?al inci kültive inciden kat be kat daha pahal?d?r.

?nci kalitesinin de?erlendirilmesi: ?nci kalitesinin de?erlendirilmesinde be? ana kriter vard?r. Önem s?ras?na göre; bu kriterler; ?ekil, renk, parlakl?k, yüzey yap?s? ve iriliktir.

?ncilerde yedi temel renk bulunur. Bunlar beyaz, krem, pembe, gül pembe, gümü?, ye?il ve siyaht?r. ?ncinin de?erini; biçimi, yüzeyinin safl??? ve parlakl???, rengi, sedef tabakas?n?n kal?nl??? ve irili?i gibi faktörler belirler.

?ncinin bak?m?: Do?al ?nci (Oryantal ?nci):

Güne? ???nlar?, parfüm, kozmetik maddeler ve ter inciye zarar verir. Kullan?mdan sonra inciler, renginin matla?mas?n? önlemek için yumu?ak bir bezle silinmeli, içi kadife dö?enmi? bir kutuda ya da yumu?ak bir kesede saklanmal?d?r. ?ayet dizi ipi y?pranm??sa, bu yaln?z ustas?na dizdirilmelidir.
?NC? NASIL OLU?UR?

?nci, ba?ta istiridye,tarak ve baz? midye türlerinin içinde olu?ur.Bunlar denizlerde ya?ayan yumu?akçalar s?n?f?ndan kabuklu yarat?klard?r.??te, yarat?klar?n yumu?ak vicutlar? içine giren yabanc? bir maddenin zarars?z duruma getirilmesi için çevrelerinde k?l?flar olu?maya ba?lar.Böylece soyutlanan yabanc? madde zamanla kal?nla?an ve çe?itli katmanlardan olu?maya ba?lar.Böylece soyutlanan yabanc? madde zamanla kal?nla?an ve çe?itli katmanlardan olu?an yuvarlak bir biçim al?r.Daha çok istiridyenin içinde geli?en bu kat kat k?l?flar sedef katman?d?r.?nci bu katmanlar?n tümünün küresel bir biçimde olu?mas?d?r.

?NC?N?N DE?ER? NEREDEN GEL?R?

Do?al inci, özellikle iri taneli inci az ve zor bulunan bir ?eydir.Ç?kar?lanlar aras?nda de?erli olanlarda çok azd?r.Bir incinin de?eri göz al?c? do?al p?r?lt?lar?n?n yan?s?ra kendine özgü de?eriyle ölçülür.?ncinin renk ve parlakl??? alttaki katmanlar?n ????? yans?tma ve k?rmas?yla olu?an ilginç bir olayd?r.Ama gerçekten çok de?erli bir incinin ????? yans?tmas?n?n yan? s?ra ?ekliyle yap? düzlü?ünün de göz önünde tutulmas? gerekir.

?ncinin rengi istiridyenin cinsine,suyun içirdi?i tuzun niteli?ine suyun derinlik ve ?s? derecesiyle de yak?ndan ilgilidir. ?nci genellikle beyaz,fildi?i,pembe yada aç?k gül renginde, mavimsi hatta siyah olmaktad?r.Bunlar?n içinde beyaz ve pembemsi renklerde olanlar en çok arayanlard?r.Siyah inciler ise çok az bulundu?undan ayr? bir de?er ta??maktad?r.

DO?AL ?NC?LER

?stiridye ve öteki yumu?akçalar?n olu?turdu?u her inci de?er ta??maz.De?erli inci yapabilmek istiridyenin kabu?unun iç yüzeyini kaplayan sedef tabakas?n?n parlak,düzgün ve temiz renkli olmas?na ba?l?d?r.Bu niteliklerin en çok rastland??? türü ise tropikal denizlerin ?l?k sular?nda ya?ayan Pinktada istiridyesidir.Ama ?ran Körfesinin Arp yar?madas? k?y?lar?nda 2000 y?l?ndan beri ç?kar?lmakta olan inciler aras?nda çok de?e?rli inciler görülmü?tür.Sri Lanka Adas?n?n Mannar Körfezi beyaz ve gümü?sü incileriyle ünlü ünlüdür.ABD ile Meksika'n?n bat? k?y?lar?nda ise siyah inci ç?kar.Avusturalya,Güney Pasifikler,Venezuela ve Panama yak?nlar?ndaki ?nci adalar? da ,inci ç?kar?lan bölgelerdir.Deniz dibindeki istiridyeler sualt?nda 70 saniyeden 1,5 dakikaya hatta daha uzun süre,kalabilen dalg?çlar taraf?ndan ç?kar?l?r.

Denizlerin d???nda ABD'nin Missisipi nehrinde ya?ayan bir istiridye türünde de tatl? su incileri elde edilmektedir.

KÜLTÜR ?NC?S?

Çinliler bundan yüzlerce y?l önce istiridyeler içine konan baz? cisimlerin sedefle kapland???n? biliyordu.Belkide onlar?n bu deneyiminden yararlanan Japonlar 1800 y?llarda istiriden daha çok ve daha ucuz inci elde etmenin yollar?n? geli?tirmeye giri?tiler.Bugün ??kültür incisi'' uretimi Japonya'da büyük bir sanayi durumuna gelmi?tir.

Kültür incisi elde etmek için ufak ve yuvarlak bir sedef parças? canl? istiridyenin içine yerle?tiriliyor.Sonra bunlar dibe serili a?dan yataklar uzerine indirilerek orada 3-5 y?l süreyle b?rak?l?r.Böylece istiridye içinde olu?an inciler olu?an inciler say? bak?m?ndan çok olursada gerçek inciler kadar de?erli de?ildir.Ama bunlar?n iyilerini do?al olanlar?ndan ancak deneyimli gözler ay?rt edebilir.

- Soru ve Sorunlar?n?z için ?leti?im k?sm?ndaki ileti?im bilgileri veya a?a??daki belirtti?imiz mailden bize ula?abilirsiniz.
- info@hediyedevi.com

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler