PS3 SLIM 120 GB KONSOL (1 OYUN HED?YEL?)

Large image

PS3 SLIM 120 GB KONSOL (1 OYUN HED?YEL?)

Satış Fiyatı : 724,52 TL

Ürün Kodu : EGSVWFNY

Marka : Sony

satinal

PS3 SLIM 120 GB KONSOL (1 OYUN HED?YEL?) detayları :

Yarat?c?l???n ve teknolojinin kesi?ti?i son nokta: ?imdi s?ra PlayStation® 3 Slim?de!Bir zamanlar sadece oyun oynamakla yetindi?imiz PlayStation®, filmle oyunu birle?tiren PS2? ile ç?tay? yükseltirken; oyun
oynaman?n yan? s?ra film izleme, müzik dinleme ve internet ba?lant?s? gibi ayr?cal?kl? özelliklere sahip PlayStation®3?le siz oyun
severlere yepyeni bir dünyan?n kap?lar?n? aralad?. ?imdiyse, üstün teknolojisi sayesinde ev e?lence kavram?n? s?f?rdan tan?mlayan
PlayStation® 3?ün yeni modeli SLIM?i ke?fetmeye haz?r m?s?n?z?

Yeni siyah gövde rengi, son derece aerodinamik tasar?m? ve 120GB sabit diskiyle (HDD) eski kasas?ndan %33 daha küçük ve
%36 daha hafif olan PS3 Slim, Sony?nin ECO prensibine uygun olarak geli?tirildi?i için %34 daha az enerji tüketiyor. ?ç sistemin
yaratt??? sesin yakla??k olarak üçte ikisinin azalt?ld??? model sayesinde HD (High Definition ? Yüksek Çözünürlük) standard?nda
DVD?nin yan? s?ra Blu-ray Disc ve DivX formatlar?nda oyun oynanayabilir ve film izleyebilirsiniz. Üstüne üstlük 120GB sabit diski
sayesinde (HDD) HD videolar?n?z?, foto?raflar?n?z? ve yüksek kalitede müziklerinizi kolayca saklayabilirsiniz.

Kullan?c?lar BRAVIA ® Sync ? özelli?iyle uyum gösteren yeni PS3 sistemini, HDMI kablosuyla Sony BRAVIA LCD TV?ye
ba?lad?klar?nda TV?nin uzaktan kumandas?yla PS3 sistemini de yönetebiliyor. Öte yandan, ayr? sat?lan bir dikey stand
(?Vertical Stand?) ile PS3 sistemlerini evlerinin mevcut ev e?lence ve ses sistemlerine daha kolay entegre edebiliyor.

Sony?nin üstün teknolojisinin ve s?n?r tan?maz yarat?c?l???n?n kesi?ti?i Slim modeli sayesinde art?k PlayStation Network?e ba?lanmak
da çok daha keyifli. Tüm dünyada 27 milyondan fazla kay?tl? üyesi olan PlayStation Network?e ba?lan?p, yeni HD film, oyun ve TV
program? içeri?ine kolayca ula?abilirsiniz.

Oyunun hakk?n? vermek isteyenler, PlayStation® 3 Slim?i sak?n kaç?rmay?n!


PlayStation® 3 Slim Teknik Özellikleri

* CPU: Cell Broadband Engine?
* GPU: RSX
* Audio ç?k???: LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, AAC.
* Haf?za: 256MB XDR Main RAM, 256MB GDDR3 VRAM
* Hard disk: 120GB 2.5" Serial ATA
* USB 2.0 ports: 2
* Network: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), IEEE 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 (+EDR)
* AV ç?k??lar?: HDMI x 1, AV MULTI OUT x 1, Digital out (optical) x 1
* Çözünürlük: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i (PAL 576p, 576i için)
* BD / DVD / CD drive: BD × 2 (BD-ROM), DVD × 8 (DVD-ROM), CD × 24 (CD-ROM)
* Enerji: AC 220 ? 240, 50/60Hz
* Enerji Sarfiyat?: 250W
* Boyutlar: 290 × 65 × 290 mm (geni?lik × yükseklik × uzunluk)
* A??rl?k: 3.2 kg
* Kutu ?çeri?i: PlayStation® 3 system × 1, Wireless Controller (DUALSHOCK 3) × 1, AC power cord × 1, AV cable × 1, USB cable × 1

PLAYSTATION 3 : Öne ç?kan özelliklerEn iyi oyunlar
PlayStation her zaman dünyan?n en yetenekli oyun geli?tiricilerinin evi olmu?tur ve bu PS3 için de farkl? de?il. De?i?en tek ?ey güçlü bir
sistemin sundu?u büyük potansiyel.
Standart donan?mda yer alan sabit disk ve Blu-ray disk sürücüleriyle ve Cell Broadband Engine i?lem h?z?n?n olanak sa?lad??? geli?mi?
fizik similasyon ve yapay zeka sayesinde geli?tiriciler daha önce hayal dahi edilemeyen boyut ve detaylarda yeni dünyalar yaratabilecekler.

Bütün bunlar? High Definition görüntülerle destekliyor ve size daha önce olmad??? kadar ola?an üstü oyunlar sunuyor.

Blu-ray Disk
Üstün i?lem kapasitesiyle PLAYSTATION 3 High Definition netli?inde görüntü ve berrak ses için tasarland? ve bunlar?n gerektirdi?i büyük
boyutlardaki veriyi ta??man?n en iyi yolu Blu-ray Disktir. Tek katmanl? bir Blu-ray disk 25GB veri saklayabilir, çift katmanda 50GB. DVD?ler
is sadece 4,7GB veri içerebilir.

Standart DVD vidodan be? kat daha fazla çözünürlükte resim çözünürlü?ü sunabilen Blu-ray Disk bir devrim niteli?indedir. Filimler olmad???
kadar detayl? ve renkli olur ve tabiî ki hiçbir s?k??t?rmaya ihtiyaç duyulmad??? için ses kalitesi fark edilir ölçüde iyile?iyor.

Blu-ray Disk sadece filim için de?il, oyunlarda bu geni? saklama alan?ndan oldukça istifade ediyor, geli?tiriciler geni? veri alan? gerektiren
i?lemlerde art?k rahat davranabiliyor, gerçek yeni nesil.


Mükemmel resim
Blu-ray Disk?in getirilerine ve sinema için bunun ne anlama geldi?ine daha yak?ndan bak?n.

Son dönemde ya?anan geli?meler Blu-ray Disk (BD) format? için parlak bir gelecek vaat ediyor. Bunun en önemli sebepleri aras?nda
PLAYSTATION 3?ün ç?k??? ve önde gelen baz? film yap?mc?lar?n?n (Disney, Fox, Sony, MGM ve Lionsgate) ve destekçilerinin
(Warner ve Paramount) filmlerini BD format?nda piyasaya sürmeleri say?labilir.

2006?n?n en çok satan DVD?lerine bakt???m?zda bunlar?n önemli bir k?sm?n? BD?yi destekleyen stüdyolar taraf?ndan ç?kar?ld???n? görürüz,
bu, Pirates of the Caribbean, Night atthe Museum ve Casino Royale gibi önemli yap?mlar BD format?nda bulunabilecek olmas? anlam?na gelir.

Blu-ray Disk?in getirileri

Film endüstrisinin bu güvenini ve deste?ini sa?layan BD?nin sundu?u avantajlar?d?r. ?u anda iki tür Blu-ray Disk mevcut, tek katmanl? 25GB
ve çift katmanl? 50GB, iki tip de PLAYSTATION 3 taraf?ndan oynat?labiliyor.

Çift katmanl? BD, çift katmanl? bir DVD?den (8,5GB) alt? kat daha fazla, CD?den (650MB) 77 kat daha fazla veri depolayabilmektedir.

Ocak ay? içerisinde Avrupa?da çift katmanl? BD sürümlerine geçi? Black Hawk Down, Click ve Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
filmeleri ile Sony Pictures Home Entertainment taraf?ndan ba?lat?ld?.

Bu üstün depolama yetene?i gerçek High Definitions film deneyimini beslemekte, görüntü ve ses kalitesini DVD?de oldu?undan çok daha
ötelere ta??makta üstelik ekstralar ve ek özellikler için hala yer kalmaktad?r.

Sadece kapasite olarak de?il, mavi dalga boyunda ki lazer verileri h?zl? ve hatas?z bir ?ekilde okuyup TV?nize en mükemmel ?ekilde iletir.
BD ile 1080p çözünürlük olanakl?d?r, standart PAL DVD?den fark edilir ölçüde daha yüksek çözünürlük, daha yumu?ak çözümleme, daha
ayr?nt?l? ve titre?imsiz görüntü imkan?.

Blu-ray Disk olarak bulabilece?iniz baz? filmler:

Disney and Buena Vista
Cars, Con Air, Crimson Tide, Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl ve The Rock.

Twentieth Century Fox
A Night at the Museum, Eragon, Ice Age 2, Kingdom of Heaven, League of Extraordinary Gentlemen ve X-Men: The Last Stand.

Sony Pictures
Big Fish, Casino Royale, Hellboy, Layer Cake, Open Season ve Stranger Than Fiction.

MGM
A Bridge Too Far, Platoon, Rocky, The Graduate, The Silence of the Lambs ve The Usual Suspects

Lionsgate
Crank, Dirty Dancing, Employee of the Month, Rambo: First Blood, Reservoir Dogs ve Saw III.

Blu-ray Disk hakk?nda ayr?nt?l? bilgi blu-raydisc.com ve blu-ray.com adreslerinde bulunabilir.


PLAYSTATION A??
PLAYSTATION 3, PLAYSTATION®A?? taraf?ndan sunulan içeri?e ve hizmetlere eri?im sunuyor. A?a girin ve ba?lant?y? kurun.

PLAYSTATION 3 istekleriniz do?rultusunda ayarland?ktan sonra sizi çevirim içi yapmaya ve PLAYSTATION®A???na kat?lmay? haz?r olacak.

Ana menüdeki a? bölümünü PLAYSTATION 3 sisteminin en iyi özelliklerinden baz?lar?n? bulabilece?iniz bir yerdir. Çevirim içi kullan?m k?lavuzuna
eri?im, PS3 ile PSP?niz aras?nda ba?lant? kurmak, hepsi PS3 ile mümkün.

?nternet taray?c?s? [Internet Browser] internete ç?kman?za olanak verir. Sevdi?iniz web sayfalar?nda gezinin, s?k kulland???n?z adresleri kaydedin
ve h?zl? gezinti için alt? pencereye kadar ayn? anda aç?n.

A??da Remote Play?i bulacaks?n?z böylece PLAYSTATION 3?ün gücünü tecrübe edebilirsiniz, tüm kay?tl? foto?raflar?n?z, müzikleriniz ve vidolar?n?z
PSP ile avucunuzda olacak.


High Definition
PLAYSTATION 3 sadece oyun için de?il, kalbinde güçlü bir Blu-ray Disk oynat?c? ve di?er video dosyalar?n?zla ilgilenmek için 60GB sabit diski var.

PLAYSTATION 3 dahili bir Blu-ray Disk Oynat?c?ya sahip. Sevdi?iniz filimleri gerçek High Definition (televizyonunuzun özelliklerine ba?l? olarak
1080p çözünürlü?e kadar) kalitesiyle seyredin. Blu-ray diskin devasa kapasitesi üç saate kadar HD videonun art? olarak dokuz saat Standard
Definition (SD) içeri?in çift katmanl? bir Blu-ray disk üzerinde saklanmas?na olanak sa?lar, disk de?i?tirme kesintisi olmayaca??ndan emin olacaks?n?z.

Görsel e?lenceniz Blu-ray disk oynat?c?yla ba?lay?p sona ermiyor. Çoklu ortam keyfinizin merkezinde, PS3 saklama içinde mükemmel bir yer,
dijital video dosyalan?r?n?z? düzenleyin ve keyif al?n. Var olan dijital filmlerinizi PLAYSTATION 3 sabit diskinde saklay?n, ve yenilerini
PLAYSTATION®A? üzerinden indirin.

PSP?nizden Remote Play ile PS3?de saklad???n?z videolara eri?ebilirsiniz. PS3?ünüzde geni? çapl? bir görsel içerik kütüphanesi olu?turun ve
PSP ile farkl? yerlerde eri?in.

Ürün Özellikleri
AV Ç?k??? : Var
Ba?lant? : Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) × 1 IEEE 802.11 b/g, Bluetooth, HDMI
Bellek : 120 GB
Cinsi : Play Station III
Cpu : Cell Broadband Engine?
Di?er Özellikler : ?BOYUTLARI- 290 × 65 × 290 mm (width × height × length ?A?IRLIK-3.2kg
Disk Formatlar? : 2.5? Serial ATA 120GB *1
GPU : RSX®
Haf?za Depolama : 256MB XDR Main RAM, 256MB GDDR3 VRAM
Marka : SONY
Türü : TV Ba?lant?l?

Elektronik Ürünler Kategorisindeki Diğer Ürünler