Ötüken Türkçe Sözlük

Large image

Ötüken Türkçe Sözlük

Satış Fiyatı : 195,00 TL

Ürün Kodu : SKU54012

Marka : .

satinal

Ötüken Türkçe Sözlük detayları :

Türkçe? nin En Büyük Sözlü?ü

Günlük hayatta kulland???m?z kelimelerden Eski Türkçe' ye kadar Türk diline ait 246.000 sözcük içeren Ötüken Türkçe Sözlük, sat??a sunuldu. Sözcük say?s?yla oldu?u kadar içeri?inde yer alan Osmanl?ca Dizin'le de Türkiye'de bir ilk olan ve 38 y?ll?k çal??mayla haz?rlanan Ötüken Türkçe Sözlük, 5 ciltten ve 5.744 sayfadan olu?uyor.

Ötüken Türkçe Sözlük, emekli ö?retmen ve ara?t?rmac? yazar Ya?ar Ça?bay?r taraf?ndan, Türkiye ve dünyada Türk dili üzerine yaz?lm?? ?Atabetü?l-Hakay?k? tan ça?da? edebî metinlere kadar yakla??k 1700 eserin incelenmesiyle haz?rland?. Ötüken Ne?riyat A.? taraf?ndan bas?m? gerçekle?tirilen sözlü?ün, Türkçe' yi do?ru ve etkin kullanmak isteyen ve metin çal??malar? yapan herkes için kaynak eser niteli?inde oldu?u belirtiliyor.

Göktürk, Eski Uygur, Hakaniye, O?uz, Eski Anadolu, Osmanl?, Ça?da? Türkiye Türkçesi ile Anadolu, Rumeli, K?br?s, Kerkük A??zlar?'n?n yan? s?ra sözlükte 235 sayfadan olu?an Osmanl?ca Dizin de yer al?yor. Osmanl?ca alfabeye göre haz?rlanan Dizin sayesinde Ötüken Türkçe Sözlük' ün içerisinde bulunan Osmanl? imlas?yla yaz?l? yakla??k 55 bin kelimenin farkl? okunu? ve anlamlar?na kolayca ula??labiliyor. Sözlük kullan?c?lar?n?n bilgiye daha kolay ve çabuk ula?abilece?i ?ekilde haz?rlanan Ötüken Türkçe Sözlük' de; sözcüklerin do?ru okunabilmesi için gerekli i?aretlemelerle, sözcü?ün hangi kaynaktan al?nd???n? belirten parantez içi aç?klamalar da yer al?yor.

Ö?rencilik ve ö?retmenlik hayat?nda Türk diliyle ilgili kapsaml? bir kayna??n yoklu?u nedeniyle s?k?nt?lar ya?ad???n? belirten yazar Ya?ar Ça?bay?r, Ötüken Türkçe Sözlük' ü yeni nesillerin ayn? s?k?nt?y? çekmemesi için haz?rlad???n? aç?klad?.

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler