Ollo Bug Lego Robot

Large image

Ollo Bug Lego Robot

Satış Fiyatı : 265,00 TL

Ürün Kodu : Ollo Bug

Marka : Ollo

satinal

Ollo Bug Lego Robot detayları :

OLLO® Arkada?lar?nla birlikte kontrolüne hakim oldu?un robotlarla turnuva düzenlemek ister misin? OLLO Bug kiti sayesinde bunu ve daha fazlas?n? yapabilirsin.
OLLO?nun patentli perçinleri sayesinde sadece eklemleri birbirleriyle birle?tirmekle kalmay?n, onlara hareket özgürlü?ü sa?lay?n ve alg?lama sistemleri ekleyin.

Lego gibi tak?l?p ç?kar?labilen parçalar? sayesinde birbirinden farkl?, motorlu, hareketli ve tepkilere kar??l?k veren sistemler kurmak art?k çok kolay. Kit içerisinde bulunan kitapç?k yard?m?yla 4 farkl? haz?r modeli ad?mlar? s?ras? ile takip ederek kolayl?kla ve e?lenerek yapman mümkün. Ayr?ca hayal gücünü kullanarak da farkl? modeller tasarlayabilirsin. Üstelik model say? s?n?r? olmadan.

Yapt???n modelleri uzaktan kumandas? sayesinde kontrol edebilirsin. Dilersen CPU ve içerisinde yüklü olan algoritmalar? sayesinde sensörlerini aktif edip; aktif olan sensörler ile engel görünce duran, ses ile harekete geçen yada çizgi izleyen robotlar yapabilirsin.
Teknik Bilgiler
Kutu Boyutlar?: 35cm X 25cm X 5cm
Parça Say?s?: 334
Men?ei: G.Kore
Özellikler
Uzaktan kumanda bulunur.
Engel görünce durma, ses ile harekete geçme ve çizgi izleme fonksiyonlar? vard?r.
Kendi CPU'su ve içinde yüklü algoritmas? vard?r.
Kitapç???nda 4 farkl? haz?r model bulunur.
S?n?rs?z model tasarlanabilme imkan? vard?r.
Zeka geli?imine katk? sa?lar.
2 AA Pil ile çal???r.
10 saatin üzerinde kesintisiz olarak çal??abilir! Tehlikeli araç gereç kullan?m? ve lehimleme ihtiyac? yoktur.
334 parçadan olu?maktad?r.
10+ Ya?
OLLO ile oynayan çocuklar?n konsantrasyonlar?n?n ve ö?renme ilgilerinin ?a??rt?c? seviyede artt??? gözlemlenmi?tir. Çocuklar hiçbir ?ekilde aç?k elektrik devreleriyle kar?? kar??ya kalmazlar. Uluslararas? güvenlik sertifikalar? al?nm??t?r. Robot üretiminin temel yap? ta?lar?n? e?lenceli bir ?ekilde ö?reten Lego gibi tak?l?p ç?kar?labilen e?itim kitidir. Oynarken bir çok bilimsel teorinin ö?renilmesine olanak sa?lar.

Oyuncak Kategorisindeki Diğer Ürünler