Trend Micro Titanium Maximum Security 3 Kullan?c? 1 Y?l

Large image

Trend Micro Titanium Maximum Security 3 Kullan?c? 1 Y?l

Satış Fiyatı : 40,20 TL

Ürün Kodu : TM-TMS3-1

Marka : Trend Micro

satinal

Trend Micro Titanium Maximum Security 3 Kullan?c? 1 Y?l detayları :

Trend Micro Titanium Maximum Security 2011 3 kul. 1 Y?l (Ücretsiz Kargo) % 55 ?ND?R?ML? F?YATINI KAÇIRMAYIN (STOKLARLA SINIRLI)

Neden Trend Micro?
Ba??ms?z Laboratuvarlar taraf?ndan Performans ve Koruma bak?m?ndan 1 Numara seçilmi?tir*
Ev a??n?z için ak?ll? koruma
Internet?te güven içinde gezinin
Tehditleri bilgisayar?n?za geldikten sonra silmek yerine, bilgisayar?n?z? etkilemeden engelleyin
?irket
Japonya'da 1 Numaral? ?nternet Güvenli?i Markas?
ABD'de 2 Numaral? ?nternet Güvenli?i Markas?
?ngiltere ve Avrupa'da Etkili Marka / Perakende Yat?r?m
Tüketici inde Kurumsal Düzey Teknoloji
Gelir 1 milyar (Amerikan Dolar?)
Tüm dünyada 30'dan fazla ülkede faaliyet
Trend teknik avantaj?
Titanium? Bilgisayar?n?z?n Kaynaklar?na Fazla Yük Bindirmez ve Böylece Daha H?zl? Çal???r

Titanium? Web Tehditlerini Size Ula?madan Önce Durdurma Konusunda En ?yisidir

Teknoloji ? Smart Protection Network
Tehditleri kullan?c?lara ula?madan önce gerçek zamanl? olarak engelleyen Trend Micro Smart Protection Network, ?bulutta (Internet) geli?mi? koruma sa?lar. Benzersiz bir bulut-istemci mimarisi kullanan bu altyap?, bula?an virüs say?s?n? önemli ölçüde azaltmak için birlikte çal??an küresel tehdit istihbarat sensörleri, e-posta, Web ve dosya itibari teknolojileri a?? taraf?ndan desteklenmektedir. Bu, daha etkili bir hale getirilmi? güvenliktir.

Bu tüketici aç?s?ndan ne anlama geliyor? Bu, Trend Micro taraf?ndan sunulan Internet Güvenli?inin onlar? yava?latmayaca?? anlam?na geliyor. Art?k bilgisayar?n performans?n? etkileyecek can s?k?c? güncellemeler ya da taramalar yok.

Küresel Lider
Trend Micro Internet içerik güvenli?inde küresel bir liderdir. Trend Micro sert bir rekabetin ya?and??? Computer Reseller News Awards 2010'da Y?l?n Güvenlik Sat?c?s? ödülünü kazanm??t?r. Bu, Trend Micro'nun 2010 y?l?nda ?ngiltere'de kazand??? be?inci endüstri ödülüdür ve alt? rakibini alt ederek bu g?pta edilen ödülü kazanm??t?r.

NSS Labs raporunun özeti
?irketin tüketicilere yönelik Internet güvenli?i çözümü olan Trend Micro Titanium Maximum Security, web tabanl?, sosyal olarak tasarlanm?? kötü niyetli yaz?l?mlara kar?? korumada en iyi çözüm seçilmi?tir. Titanium yüzde 90,1 gibi zaman içinde kötü niyetli yaz?l?mlara kar?? koruma yüzdesi elde etmi?, yükleme esnas?nda yüzde 79'luk bir engelleme oran?na ula?m?? ve s?f?r saat sald?r?lar?n?n yüzde 76,4'ünü (uç noktalar tehditlere ilk kez maruz kald?ktan sonra engellenen tehditlerin yüzdesi) yakalam??t?r.

13,5 saatlik genel ortalama ile k?yasland???nda, bu çözümün ortalama engelleme süresi sadece üç saatti. Engelleme süresi, tehditlere ilk kez maruz kald?ktan sonra güvenlik sat?c?lar?n?n yeni tehditleri engellemesi için geçen ortalama süredir. NSS Labs Yönetim Kurulu Ba?kan? Rick Moy, "Trend Micro Titanium kötü niyetli yaz?l?mlara kar?? en iyi korumay? sunuyor ve performans üzerinde en az etkiye sahip" demi?tir. "Ara?t?rmac?lar?m?z web tabanl?, sosyal olarak tasarlanm?? kötü niyetli yaz?l?mlara kar?? koruma sa?lamada, bu ürünün rakiplerinin çok ötesinde oldu?unu saptam??t?r."

Trend Micro tehditleri kayna??nda durdurur ve böylelikle tehditleri bilgisayardan uzak tutar ve makinenin performans?n? art?r?r. 0,21'lik etki puan? ile, Trend Micro NSS Labs'in "Önerilir" kategorisindeki en etkili ürünler aras?nda en dü?ük etki puan?na sahipti

H?z
NSS Labs Trend Micro Titanium'un bilgisayar?n?z?n kaynaklar? üzerine fazla yük bindirmedi?ini ve dolay?s?yla daha h?zl? çal??t???n? rapor etmi?tir

Rakipleri Kaspersky, McAfee ve Symantec ile k?yasland???nda, Trend Micro ile bir dosyan?n a? üzerinden kopyalanmas? çok daha k?sa sürmektedir.Bilgisayar Kategorisindeki Diğer Ürünler