Nano PowerMatik Çama??r Y?kama topu

Large image

Nano PowerMatik Çama??r Y?kama topu

Satış Fiyatı : 69,00 TL

Ürün Kodu : Nano

Marka : Nano PowerMatik

satinal

Nano PowerMatik Çama??r Y?kama topu detayları :

holograml? fatural? orjinal ürün
1 Top ile 1000 Y?kama Sa?layan Nano powermatik
TÜRK?YE MARKALI TEK ÜRÜNDÜR %100 ORJ?NAL VE 15 GÜN ?ADE GARANT?L?D?R.!!!
TOPTAN ALIMLAR ?Ç?N MESAJ ATINIZ..
NANO POWERMAT?K deterjan, yumu?at?c? ve kireç sökücü kullanmadan sa?l?kl? çama??r y?kayabilmeniz için geli?tirilmi?, Türkiye?deki tek patentli çama??r y?kama topudur.
100% do?al malzemeden üretilmi?tir.
Deterjan, yumu?at?c? ve kireç çökücü kullanmadan çama??rlar?n?z? temizler.
Kloru nötrle?tirir.
A??r metallerden ar?nd?r?r.
Çevre dostudur.
Ekonomiktir.

Nanomati?i di?er çama??r toplar?ndan ay?ran özellikler nelerdir?
Nanomatik Y?kama Topunun tasar?m? bir çok bilimsel ara?t?rma neticesinde geli?tirilmi?tir. ?çeri?indeki 4 tip özel do?al seramik ve 3000 Gauss gücünde özel olarak i?lenmi? m?knat?s suyun temizlik gücünü artt?r?r.
Nanomatik kimyasal deterjan?n yerine geçer. Deterjan?n kimyasal yolla suda yapt??? de?i?ikli?i fiziksel olarak gerçekle?tirerek suyun temizleme gücünü artt?r?r.
Temizleme, beyazlatma ve mikroplardan ar?nd?rmada mükemmel performans sa?lar.
?çeri?indeki özel patentli malzemesi y?kama performans?n? ve etkisini artt?r?r.
Deterjan kullan?m?na gerek kalmad??? ve sudaki kloru ayr??t?rd??? için sa?l???n?z?, çevrenizi ve k?yafetlerinizi korur.
Kullan?m ?ekli ve Süresi
Tüm çama??r makinesi tiplerinde makinenin içine çama??rlar?n?z?n üzerine yerle?tirerek kullan?l?r.
Nanomatik Çama??r Y?kama Topu ile 1000 kez çama??r y?kayabilirsiniz.

Kullan?m Önerileri
Nanomatik y?kama topunu ilk kullan?m?n?zda temiz bir havlu veya çar?afla beraber makinenizi orta uzunluktaki bir programda bo? çal??t?r?n. Bu i?lem makinenizdeki birikmi? kireçlerin temizlenmesini sa?layacakt?r.
Nanomatik çama??r y?kama topunu makinenizin içerisine çama??rlar?n üzerine yerle?tiriniz ve makinenizi çal??t?r?n?z.
Normal kirli çama??rlar?n?zda deterjan, kireç sökücü ve yumu?at?c? kullanman?za gerek yoktur.
Özellikle kan, vi?ne vs. gibi zor lekelerde Nanomatik Y?kama Topunu 1 saat çama??rlar?n?zla birlikte suyun içerisinde bekletmeniz daha etkili ir netice alman?z? sa?layacakt?r.
Zor lekeli veya çok kirli çama??rlar?n?zda tavsiye edilen miktar?n 1/5 oran?nda leke sökücü kullanabilirsiniz.
Beyaz ve renkli çama??rlar? ayr? ayr? y?kay?n?z.
Beyazlarda ön y?kamal? program seçmenizi öneririz.
Beyaz çama??rlar?n?z için tavsiye edilen miktar?n 1/5?i oran?n a?art?c? (çama??r suyu, beyazlat?c? vs.) ekleyebilirsiniz.
Her y?kamadan sonra Nanomatik Y?kama Topunu akan suyun alt?na tutarak temizleyip, kurutunuz.
Nanomatik y?kama topunuzu hafta bir kez birkaç saat güne? alt?nda kurutmak performans?n? artt?rman?z? sa?lar.
Çama??r y?karken deterjan, yumu?at?c? ve kireç sökücü kullanman?za gerek kalmaz.
Güçlü anti bakteriyel etkisi sayesinde bakterilerin olu?turdu?u istenmeyen leke ve kokuyu yok eder.
Aile bütçenize katk?da bulunur.
Nanomatik Y?kama Topu tekstilde kullan?lan özel Adflex malzemesinden üretilmi?tir. K?yafetlerinize tak?lmaz, kuma?a zarar vermez.
Klorun k?yafetlerinizi y?pratmas?n? engeller
Nanomatik Çama??r Y?kama Topu %100 do?al ve çevre dostü bir üründür.

Beyaz Eşya Kategorisindeki Diğer Ürünler