Bonie Family Planning Light Cinsiyet Belirlemeye Yard?mc? Cihaz

Large image

Bonie Family Planning Light Cinsiyet Belirlemeye Yard?mc? Cihaz

Satış Fiyatı : 153,33 TL

Ürün Kodu : BONIE FAMILY

Marka : .

satinal

Bonie Family Planning Light Cinsiyet Belirlemeye Yard?mc? Cihaz detayları :

K?z m? olsun Erkek mi olsun. Siz belirleyin.
Bonie Family Planning Light Cinsiyet Belirlemeye Yard?mc? Cihaz
Bonie Family Planning tükürük numunesiyle çal??an bir test cihaz?d?r her gün bir parça tükürükle kolayca yapaca??n?z bu testle hayalleriniz gerçek olacak.

Bonie Family Planning Cinsiyet Belirleme

Çocuk bekleyen çiftler, do?al olarak do?acak bebeklerinin öncellikle sa?l?kl? bir ?ekilde dünyaya gelmesini umar. Yine de bebe?in cinsiyeti konusunda bir tercihleri vard?r. Bebek anne karn?nda biçimlenip, ultrasonda cinsiyeti belli olana kadar sürer.Günümüzde çok çe?itli yöntemler cinsiyetin hamilelik öncesinden de belirlene bilinece?ini göstermektedir.

Bunlardan en bilineni ve güvenilir olan? Tip Doktoru Landrew B.Shettles'in senelerce yapt??? ara?t?rmalar sonucunda ortaya ç?kan Shettles metodudur.

Shettles metoduna göre cinsiyeti belirleyen en önemli etken kad?n?n hamile kalabilece?i zamanla yumurtlama dönemi? ilgilidir.Bu zaman?n do?ru tespiti bebe?in cinsiyetinin belirlenmesini de sa?lamaktad?r.Bu ara?t?rmalara göre erkek kromozomu ta??yan spermler h?zl? ve k?sa ömürlü di?i kromozomu ta??yan spermler ise yava? fakat uzun ömürlüdürler. Buradan yola ç?karak üreme an?n?n tam tespiti ile ;Öncesinde korunarak ili?kiye girmek ?art?yla, Kad?n?n hamile kalabilece?i esnada yani üreme an? ba?lad???ndan itibaren girilen ili?kide çocu?un cinsiyeti erkek olacakt?r bundan önce girilen korunmas?z ili?kilerde ise erkek kromozomu ta??yan spermler k?sa ömürlü oldu?u için ölmü? olacak ve di?i kromozomu ta??yan yava? ama uzun ömürlü spermler döllenmeyi sa?layacakt?r bu durumda ise çocu?un cinsiyeti k?z olacakt?r.Tüm bu ara?t?rmalar size kar???k gelebilir ama üreme an?n?n tespiti Bonie Family Plannig ile son derece basittir.

Bebek Gereçleri Kategorisindeki Diğer Ürünler