Bird-x Balcony Guard Ultrasonik Ku? Kovucu

Large image

Bird-x Balcony Guard Ultrasonik Ku? Kovucu

Satış Fiyatı : 225,00 TL

Ürün Kodu : LQSIJRY7

Marka : .

satinal

Bird-x Balcony Guard Ultrasonik Ku? Kovucu detayları :

AMER?KADAN ?THAL

ORJ?NAL

Bird-x / Chicago,IL

KISA B?R SÜRE 325,00 TL YER?NE 225,00 TL

BALCONY GUARD ULTRASON?K KU? KOVUCU

750 M2-1500 M2

Son 40 y?ld?r Amerikada zararl? hayvan kontrolünde uzmanla?m?? Bird-x firmas? taraf?ndan özellikle bahçe zararl?lar? için tasarlanm?? komplike bir cihazd?r.

??yerleri,konut ve küçük alanlar için tasarlanan dü?ük prafilli elektronik ku? kovucu.Rahats?z edici ku?lar? ultrasonik ses göndererek etraftan tahliye olmas?n? sa?lar .Ultrasonik ses insan kula??n?n duyamad??? sestir cihaz çal???rken kulland???n?z alanda insanlara herhangibir rahats?zl?k vermez .Ku? popülasyonu yo?un ve etrafta yuva var ise cihazdan verim alabilmek için uzun süreli kullan?m gerekmektedir.Balcony Guard bütün ku?larda etkilidir,istamedi?iniz alandan ku?lar? kovmak için i?letme maliyeti s?f?r olan en etkili çözümdür.Ku? sezonu ba?lamadan cihaz? kurmak ve ürünü görsel ku? kovucular?yla desteklemeniz sorundan daha k?sa sürede kurtulman?za yard?mc? olacakt?r.

-Ultrasonik: Birim neredeyse insan kula??n?n duyamayaca?? kadar sessiz çal???r.

-Sürekli Operasyon: 7/24 çal???r ve ku?lar? ortamdan uzak tutar,cihaz pilli ve elektriklidir pil ile kullan?ld???nda cihaz ön yüzündeki sensör devreye girer,hareket alg?lay?nca çal???r ayr?ca karanl?k çöktü?ünde kapan?r bu durumda pili ekonomik kullan?r .Elektrikle çal??t???nda sensör devreden ç?kar ve 7 / 24 çal???r (Tavsiyemizdir)

Kullan?m: Kötü hava ko?ullar?na dayan?kl?d?r yaz k?? güvenle kullan?l?r.

Ses: Yüksek kalitede dijital ultrasonik ses.

Bak?m: Herhangi bir bak?m gerektirmez sadece pil ile kullan?ld???nda hareketi daha iyi alg?lamas? için sensörün temiz olmas?na dikkat ediniz.

Uyar? : Ku?lar?n beslenme al??kanl?klar?n? tesbit edip ortadan kald?r?n.

Etkili Oldu?u Ku?lar: Güvercin,karga,mart?,serçe,karabatak,s???rc?k vb.

Kullan?ld??? alanlar: Ev,bahçe,i?yeri,teras,balkon,garaj,havuz,sera

Ses bas?nc? : 90 desibel

Frekans : 15000 hz-25000 hz

Hobi ve Eğlence Kategorisindeki Diğer Ürünler