Air-wuum 101 hava temizleyici

Large image

Air-wuum 101 hava temizleyici

Satış Fiyatı : 78,00 TL

Ürün Kodu : EA 00003

Marka : Air-wuum

satinal

Air-wuum 101 hava temizleyici detayları :

# Çok fonksiyonlu ürün :(Hava temizleme + Hava nemlendirme + Oda parfümü + Sinek ve Ha?ere kovucu )
# Estetik dizayn? ile dikkat çeken Air-wuum, birçok farkl? i?levi tek ba??na gerçekle?tiren s?ra d??? bir üründür.
# Ortam havas?nda bulunan uçucu partikülleri ve yabanc? maddeleri hava ile birlikte çekerek, su içerisinde çözünmü? yo?un konsantreli Air-wuum solüsyonu ile y?kar ve süzer. Böylece özel tasarlanm?? Air-wuum solüsyonlar?n?n etkisi ile yabanc? maddeler s?v? içerisinde kal?r ve etkisiz hale getirilir.
# Ortamda bulunan bakteri,virüs, mantar, sigara duman?, nikotin, uçucu polen, toz ve yabanc? gazlara kar?? etkilidir.
# Air-wuum içerisine çekti?i havay? temizlemekle kalmay?p, solüsyonun etkisini d??ar? verdi?i için, ortamda tüm di?er özelliklerini de hissettirir. Bu yüzden hem alet içerisinde hem de ortamda iki farkl? yönlü temizlik sa?lar. Bununla birlikte, aromaterapi özellik gösteren esanslar? sayesinde aromaterapi seans?n? da garanti eder ve ho? kokulu, stresten uzak, ferah, zinde bir ortam havas? sa?lar.
# Air-wuum içerisine konulan solüsyon miktar?na ba?l? olarak, koku etkisini 200 M2 alana kadar hissettirebilir. Ortam?n büyüklü?üne, tercih etti?iniz koku yo?unlu?una göre diledi?iniz tüm ortamlarda 5 m2 den 200 m2 ye kadar gönül rahatl???yla kullanabilece?iniz bir üründür. Bu nedenle büyük bir cafe, ofis veya bir camiye yetebilecek kadar koku sa?layabilir. Air-wuum kullanan bir herhangi bir mekana girildi?inde, kap?dan ilk giri?te içeride bir Air-wuum oldu?u ferah bir hava ve ho? bir koku ile kendini hissettirir.
# Hava nemlendirme özelli?i ise: Su buharla?mas? ?s? ile de?il, suyun küçük tanecikler ?eklinde sirkülasyonu yolu ile olu?ur. Havan?n nem derecesine ve s?cakl???na ba?l? olarak ortama nem verir. Yani ortam havas? ne kadar s?cak ve kuru ise o oranda nem vererek fazla nemlenmeyi önler.

FAYDALARI
# Air-wuum, özel solüsyonlar? sayesinde ;
# Havadaki uçucu toz ve partikülleri içerisindeki s?v?da hapseder.
# Ortamdaki bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirir.
# Karbonmonoksit gibi zararl? gazlar?n etkisini en aza indirir.
# Verdi?i kokular sayesinde insan? rahatlat?r, ferahlat?r ve zinde tutar.
# Özel tasarlanm?? sinek ve ha?ere kovucu solüsyonuyla bu canl?lar? uzak tutar.
# Sigara içilen ortamlarda kullan?lmas? özellikle tavsiye edilir.
# Sigara kokusu ve duman?na kar?? anti özellik gösterir.
# Kötü kokular ve istenmeyen yemek kokular?n? yok eder.
# Su ve Air-wuum solüsyon kar???m? ile havay? y?kar, ekstra filtreye gerek duymaz.
# Sa?l?kl? ve hijyenik bir hava sa?lar.
# Hava nemlendirici özelliktedir.
# Ortam havas?n?n nem dengesini düzenler.
# Az enerji harcad??? için sürekli kullan?ma uygundur.
# Farkl? tarzdaki koku seçenekleri ile ki?iye uygun seçim imkan? vard?r.
# F?s?lt? sessizli?inde çal???r.
# Gerçek temizlik ve gerçek ferahl?k sa?lar.(Suyun kirlendi?i aç?kça görülmektedir)
# Testlerle kan?tlanm??t?r.

KULLANIM
#

Air-wuum ?effaf su haznesine 1,5 litre kadar su konulduktan (musluk suyu olabilir-fanus üzerindeki min./ max. seviyeleri aras?nda) sonra içerisine 10 ml (bir kapak) kadar Air-wuum solüsyonu dökülür, kapa?? kapat?larak air-wuum çal??t?r?l?r.
#

Her 36 saatte bir kirlenen suyun de?i?tirilmesi önerilir.
#

200 ml solüsyon 24 saat kullan?mla 30 gün kadar (720 saat full time) rahatl?kla yetmektedir. Zaman süresi ürünün günlük kullan?m saatine göre uzamaktad?r.

Air-wuum teknik özellikleri:
# Boyut : 24 x 24 x 21 cm
# A??rl?k : 1200 gr
# Voltaj : 220 volt
# Güç : 16 watt

Sat?? paketi içinden 1 adet losyon ç?kmaktad?r.

Elektrik & Elektronik Kategorisindeki Diğer Ürünler