Simplicity Plus Travel Bebek Arabas?

Large image

Simplicity Plus Travel Bebek Arabas?

Satış Fiyatı : 595,00 TL

Ürün Kodu : Simplicity

Marka : Chicco

satinal

Simplicity Plus Travel Bebek Arabas? detayları :

Markas?: Chicco
Ürünün Ad? : Chicco Simplicity Plus Travel Bebek Arabas?
Markan?n Ait Oldu?u Ülke: ?talya

Hitap Etti?i Ya? Aral???: Do?umdan itibaren

Özellikleri:

Simplicity küçük bir puset olmas?na ra?men geni? ve rahat bir oturma bölümü vard?r.
Küçük bagajlara kolayca s??d?r?l?r ve bundan dolay? sadece ?ehir içinde al??veri?lerde de?il, tatillerde de kullan?m? idealdir.
Son derece hafif alüminyum ve süper kompakt gövde anneye daha fazla manevra kolayl??? ve hareket serbestli?i sa?lar.
Ayr?ca kapal? iken de ta??nmas?n? kolayla?t?ran pratik bir tutma kolu vard?r.

Fonksiyonlar


Sert iskeleti sayesinde s?rt dayama bölümü maksimum deste?i sa?larken tamamen yatay olarak dahil çocu?u rahats?z etmeden 4 farkl? pozisyonda ayarlanabilir.
Hareket ettirilebilir yap?s? sayesinde heryerde,en dar alanlarda bile rahatl?kla kullan?l?r.
Tek elle bile kolayl?kla sürmeye olanak sa?layan birle?ik tutma kolu ile donat?lm??t?r.
Tek elle aç?p kapat?l?r.Kullan?lmas? kolayd?r.
Ya?murluklu yazl?k ve k??l?k tente,bebe?i s?rt dayama bölümü e?ik pozisyonda iken de güne?ten ve ya?murdan korur.

Ta??ma Kapasitesi :18 kg
Ürün Madde ?çeri?i: %100 Polyester Kuma?.Demir
Temizleme ?artlar? : Silinerek Temizlenir.

KeyF?T Oto Koltu?u

Do?umdan itibaren 13 kg ya hem bebe?i ta??mak için ana kuca?? hem de otomobilde oto koltu?u olarak kullan?labilir.
ECE R44/04 say?l? Avrupa Birli?i Yönetmeli?i uyar?nca test edilip onaylanm??t?r.
Yeni do?an bebekler için (6 kg ya kadar) ilk aylar hava geçiren kuma?tan üretilmi? yükselticisi bebe?in ba??n?n en do?ru pozisyonda durmas?n? sa?lamak için geli?tirlmi?tir.
Otomobilin gidi? yönüne ters olarak ba?lan?r.
Kemerlerdeki ekstra ped sistemi sayesinde maksimum konfor sa?lar.
Ç?kar?labilir güne? tentesi mevcuttur.
Ta??ma sap? sayesinde evde kullan?ld???nda hem oto koltu?unu sabit pozisyona hem de sallan?r pozisyona getirmek mümkündür.
Yandan darbeli kazalar için geli?tirilmi? Yan Koruma Sistemi mevcuttur.
S?rt dayama bölümü üzerindeki starfor tabakas? ?ok Emici Tabaka görevi görmektedir.

Chicco Simplicity Plus ve Together Puset ile uyumludur ve tak?m olarak kullan?labilir.

Bebek Gereçleri Kategorisindeki Diğer Ürünler