Next Minix HD Uydu Al?c?s?

Large image

Next Minix HD Uydu Al?c?s?

Satış Fiyatı : 279,00 TL

Ürün Kodu : Minix-HD

Marka : Next & Nextstar

satinal

Next Minix HD Uydu Al?c?s? detayları :

Next Minix Full HD Uydu Al?c?s?
USB + Smart Card Giri?li + 2 Kumandal?

GENEL B?LG?LER
-Next Minix HD, boyutlar?n?n küçüklü?üne ra?men, onlarca teknolojik içeri?e sahip patentli HD & SD dijital uydu al?c?s?d?r. Portatiftir, cepte kolayca ta??nacak kadar küçüktür. (boy: 10.7 cm, geni?lik: 6.8 cm, derinlik: 1.8 cm)
-HDMI giri?li HD READY, HD, FULL HD, 3D panelli LCD/PLAZMA/LED TVlerde ve PROJEKS?YON vb. kullanmak için tasarlanm??t?r. 3D destekli TVlerle uyumludur.
-Alüminyum kasas? ??k bir görünüm sa?larken; elastik özel tasar?m HDMI kablo ba?lant?s?yla, yüksek h?zdaki veri transferlerinde, olu?abilecek d?? manyetik kirlilikten etkilenmez.
-1920×1080, 1280×720, 720×480, 1080i HD çözünürlük destekleri haricinde extra 1080p Full HD (menüsünden seçilebilir) deste?i sunar, gelece?in teknolojisini tv arkas?na gizler.
-SD-HD-MPEG4 (DVB-S/DVB-S2) uydu kanallar?n? her mekanda net ve sorunsuz izlettirir.
-Ethernet (LAN) giri?lidir. Internet ortam?ndaki birçok özel uygulamay? destekler.
-1 kart okuyucu giri?e (CX) sahiptir. Sat?n alabilece?iniz (kart? ayr? sat?lan) birçok ?ifreli yay?n abonelik kart?yla uyumludur.
-USB giri?i ile TVnizde film, müzik dinleme imkan? sa?lar. Foto?raflar? TVde gösterir, slayt show yaparken müzik dinleme olana?? sa?lar. MP3, JPEG, AVI, MKV, MP4, MOV, DAT, VOB, TS
-Kay?t özelli?iyle kanallar? kaydeder (USB PVR), saklar, tekrar izlettirir. Canl? yay?n? durdurur, kald???n?z yerden devam ettirir.
-Kay?t ve harici diskten gösterim için gerek USB bellek, gerek USB ba?lant?l? HDDleri destekler. Bu sayede kay?t ar?ivinizi diledi?inizce geni?letebilirsiniz.
-Kanal geçi?leri çok h?zl?d?r. Binlerce kanal içinde rahat ve h?zl? zap yapman?z? kolayla?t?r?r. 8000 kanal haf?za kapasitesi ile tüm dünyay? parmaklar?n?z?n ucuna kadar getirir.
-Mühendisli?in s?n?rlar?n? zorlayan, benzerlerinden ay?ran geli?mi? teknolojisi, patentli tasar?m? ve Türkiyeye özel yaz?l?m?yla benzersizdir.
-Normal uydu al?c?lar? gibi görüntü kirlili?i yapmaz, TV arkas?na gizlenebilir, çirkin kablo ba?lant?lar?na kesin çözümdür. (kumanda al?c? gözü portatiftir; -diledi?iniz yere sabitleyebilirsiniz). Uydu al?c?s?n? de?il, uydu yay?nlar?n? izlemek isteyen titiz kullan?c?lar için dizayn edilmi?, evinizin en gizli ama en s?k kullanaca??n?z cihaz?d?r.
-Kullan?c? programl? 8 kay?t zamanlay?c?s? ve EPG rezerv özelli?iyle siz evde olmasan?zda otomatik kay?t yapar.
-Çok fonksiyonlu ve uzun menzilli uzaktan kumandaya sahiptir.
-Merkezi, ferdi anten sistemlerinde tam uyumludur. Evde, yazl?kta, i?yerinizde, her yerde güvenle kullanabilirsiniz.
-TVden ba??ms?z renk ayarlar?yla uydu kanallar?n? daha net ve mükemmel kalitede seyrettirir.
-Teletext, altyaz?, EPG deste?i ile dijital bilgi deposudu. EPG ile yay?nlar hakk?nda haftal?k yay?n bilgilere kolayca eri?menizi sa?lar. (Yay?nlanan programlar?n adlar?, ba?lang?ç-biti? saatleri, kanallar?n program ak??lar?) (Kanal, EPG bilgisine sahipse)
-Zoom özelli?i ile istenilen alana yak?nla??labilir.
-Çocuk kilidi ile istenmeyen kanallar?n izlenmesi engellenebilir.
-Uydulardaki binlerce kanal içinden kendi sevdiklerinizi seçerek ve düzenleyerek kendinize özel kanal listesi olu?turulabilir.
-TV izlerken listeden istedi?iniz kanal? kolay seçmeniz için yay?nc? kurulu?a, ?ifreleme sistemine, HD yay?nlara göre gruplama ve alfabetik s?rada, ?ifreli ve ?ifresizleri otomatik dizme imkan? sunar.
-Güçlü i?lemcisiyle çok h?zl? ve fonksiyoneldir; ayn? anda birçok uygulamay? çal??t?ramaya olanak sa?lar.
-Kurulumu, ayarlar?, kullan?m? çok kolayd?r. Çok renkli OSD menüleriyle kullan?m? zevkli ve sorunsuzdur.
-Uydudan ve USBden yaz?l?m güncelleme imkan? sunar. Ücretsiz yaz?l?m deste?i, Next teknik servis deste?i ve ayr?cal???, Minix HD ile standart sunulur.


ÖNEML? OLAN ??LEV?, O B?R MÜHEND?SL?K HAR?KASI

Görenin bir daha unutamayaca??, haf?zalara kaz?nacak çok özel bir patentli tasar?m?na sahiptir. Türkiyede garanti ve deste?i olan üretilmi? en ??k ve en küçük HD & SD uydu al?c?s?d?r. Yer kaplamaz. Mühendisli?in s?n?rlar?n? zorlayan, küçükcük bir alana ihtiyacan?z?n da fazlas? s??d?rmaya çal???l?rken, performans? daha da art?rmak ad?na ve daha ??k bir görünüm için alüminyum üst kasa kullan?lm??t?r. Yüksek h?zdaki veri transferinde olu?abilecek, d?? manyetik kirlili?i önlemek için uzunlu?u en ideal boyutlara getirilmi? (15cm) HDMI kablo ile, mafsall? modellerde olas? di?er TVdeki HDMI ba?lant?lar? kullanamama gibi problemlerin de önüne geçilmi?tir. Özel aparatlar? ve teknik donan?m?yla benzersizdir olmas?, kendinden onlarca kat büyük ve hantal uydu al?c?lar?n?n i?levlerini ve hatta çok daha fazlas?n? sizlere sunar.


MINIX HD ?LE GERÇEK FULL HD DENEY?M?

Tonlarca para vererek ald???n?z TVnizden gerçek performans? almak için normal bir uydu al?c?s? yetersiz kal?r. Bu, çok güçlü bir müzik sisteminde kalitesiz bir amfi kullanmaya benzer. Yay?n? kaliteli bir ?ekilde almak için sadece çanak anten, LNB ve kablo sistemininiz Next olmas? da yetmez. ?htiyac?n?z olan ?ey küçükcük bir uydu al?c?s?, Next Minix HDdir. Minix HD ile gerçek 1080p FULL HD görünütüyü bir defa ya?ad?ktan sonra tüm bildiklerinizi unutcaks?n?z. Türkiyede bulunan onlarca marka ve yüzlerce model TV ile testleri yap?lm?? ve AR-GEmizden onay alm??t?r. Bildi?iniz gibi ?uan HD yay?nlar?n yan? s?ra hala SD (dü?ük çözünürlüklü) yay?nlarda devam etmektedir. SD yay?nlarda, i?lemcisi ve geli?tirilmi? yaz?l?m? ile görüntüyü daha canl? ve daha net gösterir. HDMI giri?li HD READY, HD, FULL HD, 3D panelli LCD/PLAZMA/LED TVleri destekler. Son teknoloji FULL HD panel TV deste?iyle di?er HD uydu al?c?lar?ndan üstündür. ?lerde TVnizi de?i?tirseniz bile gelecekdeki yeniliklere haz?r oldu?u için uydu al?c?n?z? de?i?tirmenize gerek kalmaz. Minix HD merkezi ve ferdi uydu sistemleriyle uyumludur. Evinizde, i?yerinizde, yazl???n?zda, teknenizde, k?saca uydu al?c?s? gereken her mekanda kullan?labilir.


KAYDET, ?ZLE, CANLI YAYINI DURDUR, GER? SAR, H?Ç B?R ANI KAÇIRMA

Uydu al?c?n?z ayn? zamanda tam donan?ml? bir kay?t cihaz?d?r. Diledi?inizde kanal? kaydedip tekrar izleyebilir, tek tu?la canl? yay?n? durdurabilir ve kald???n?z yerden devam edebilirsiniz. ?leri geri sarabilir ve kaç?rd???n?z? dü?ündü?ünüz anlar? tekrar ya?ayabilirsiniz. 8 farkl? zamanlay?c? (timer) özelli?ini programlayarak (ve EPG bilgisine sahip kanallarda seçerek), TV ba??nda bulunmad???n?zda otomatik olarak yay?n? kaydettirebilirsiniz. Sevdi?iniz iki dizi ayn? anda yay?nlan?yorsa Minix HD için sorunun üstesinden gelmek yine çok kolay. Birini izlerken di?er dizinizi kaydedebilirsiniz (Ayn? TP içinde).


3 ADIMDA E?LENCEYE HAZIR OLUN

Müzik dinlemek için DJ sizsiniz:
1) Sevd?iniz mp3 müziklerinizi USB belle?e at?n. Minix HDye tak?n.
2) Dilerseniz s?rayla çal?n, dilerseniz kar???k çal?n.
3) Siz sadece dans edin Minix HD sizin için gerekeni yapacakt?r.

Çekti?iniz foto?raflar?n?za bakmak hiç bu kadar keyifli olmam??t?:
1) USB belle?e foto?raflar?n?z? ve mp3 müziklerinizi at?n. Minix HDye tak?n.
2) Sevdi?iniz bir parçay? çal?n ve foto?raflar? slayt show olarak görüntüleyin.
3) Ailenizi ve arkada?lar?n?z? ça??r?n, koltu?a uzan?p müzik e?ili?inde an?lar?n?z? tekrar ya?ay?n.

Biri film mi dedi yoksa klip mi? Tabi ki unutmad?k:
1) USB belle?e filmlerinizi klipleriniz at?n. Minix HDye tak?n.
2) Patlam?? m?s?r?n?z? unutmad???n?za emin olun.
3) Koltu?a uzan?n, filmi ba?lat?n. (Gerekirse ileri-geri sar?n, istedi?iniz sahneye atlay?n)


NEXT YAZILIM VE SERV?S DESTE??

Minix HD uydu al?c?n?z yeniliklere ve teknolojinin sunaca?? de?i?imlere aç?k oldu?u için, geni?letilebilir yaz?l?m özelli?ine sahiptir. Cihazla beraber gelen ücretsiz ve otomatik gerçek uydudan güncelleme özelli?i ile yeniliklere daima haz?rd?r (Türksat uydusu). Ayr?ca dilerseniz yeni yaz?l?mlar? USB bellek arac?l??? ile basit birkaç ad?mla da güncelleyebilirsiniz. Tüm Türkiye ve kom?u ülkelerde binlerce sat?? ve servis a??ndan faydalanabilir, Teknik Destek hatt?m?zdan uydu al?c?s?n?z? kurarken, kullan?rken ya da daha verimli kullanabilmeniz için her türlü bilgi ve sorular?n?z? bizimle payla?abilirsiniz.


UYARI: Minix HD uydu al?c?s? ile ilgili, yukarda verilmi? tüm teknik, donan?m ve yaz?l?m özellikleri haber vermeksizin de?i?tirebilir, ekleme ve ç?karma yapabilir.

Elektronik Ürünler Kategorisindeki Diğer Ürünler