Dilek Feneri

Large image

Dilek Feneri

Satış Fiyatı : 9,90 TL

Ürün Kodu : 14

Marka : Fırsat Live

satinal

Dilek Feneri detayları :

(Kargo Dahil) Dilek Feneri ?le Özel Günlerinizde Dileklerinizi Y?ld?zlarla bulu?turabilirsiniz.
Dilek Balonu Size Özel Ürün f?rsat? 20 TL Yerine Sadece 9,90 TL üstelik Kargo Ücretsizdir..
Dilek Feneri

Sevgilinizle ya da sevdi?inizle, güzel bir an? unutulmaz yapmak için bir dilekle süsleyebilirsiniz.

Y?lba??, do?um günü, dü?ün, ni?an, evlilik y?l dönümü, daha bir çok özel günde dile?inizle gökyüzünü süsleyebilirsiniz.

Gece sevgilinizle beraber y?ld?zlar?n alt?nda romantik bir gece geçiriyorsunuz gelece?inizle ilgili birçok dile?iniz var.
Bunlar?n gerçekle?mesi için hayaller kuruyorsunuz. ??te tam o s?rada dilek fenerine yazaca??n?z dileklerinizi gökyüzündeki y?ld?zlar ile bulu?turacaks?n?z.

Dileklerinizin gerçekle?ece?i zamanlar? hayal ederken, bir yandan da gökyüzüne yükselen ???klar e?li?inde dile?inizi izleyeceksiniz.

Dilek Fenerinizi uçurmak çok kolay.

Dilek fenerinizi kö?elerinden açt?ktan sonra alt?ndaki metal k?s?mda mumu birle?ik olarak göreceksiniz, mumu çakmak ya da kibritle yak?n. Daha sonra Dilek Feneri?ni yukar?dan a?a??ya havada bir müddet tutun. Dilek Feneri?niz kendili?inden uçmaya ba?layacak. Daha sonra tek yapman?z gereken bu harika uçu?u izlemek ve dile?inizi tutmak!

Özellikler :
Ebatlar?: 40 cm çap (yukar? do?ru geni?lemektedir), 100 cm boy. Balon k?sm? kâ??tt?r, s?cak hava sa?lamak için yanan özel mumu paket içeri?indedir. Tamamen kullan?ma haz?rd?r.

Kullan?m:

Ürünü paketinden ç?kar?n
Tam ortas?nda dengeli bir ?ekilde durdu?undan emin olduktan sonra mumu yak?n (Mumu yakarken ikinci bir ki?i fenerin üst k?sm?ndan tutarsa havan?n rahat fener içine yay?lmas? sa?lan?r)
Bir kaç dakika sonra feneriniz uçmaya ba?layacakt?r.


Uyar?lar:

Ters bir duruma kar?? mutlaka yang?n söndürücü ya da su bulundurun
Çocuklar?n yan?nda mutlak bir yeti?kinin bulunmas? gereklidir
Alkol alan ki?ilerin uygulamamas? önerilir
Yüksek h?zda rüzgâr olmamas?na dikkat edilmelidir
Binalar?n, yo?un a?açlar?n bulundu?u yerlerde kullan?lmas? tavsiye edilmez
Kullan?lan ka??t ate?e kar?? dayan?kl?d?r, ancak yinede dengesiz bir durumda tutu?ma ihtimali vard?r
Dolay?s?yla aç?k alanda kullan?lmal?d?r. Havaalanlar? ve fabrikalar?n yak?nlar?nda uçurulmamal?d?r
Ürün üzerinde yanan bir mum oldu?u ve mum bitmeden ürünün bir yerlere tak?lma ya da inme riski oldu?u göz önünde bulundurulmal?d?r
Ürünün kullan?m?ndan do?abilecek ba?ta yang?n olmak üzere tüm olumsuz sonuçlar?n sorumlu?u kullan?c?ya aittir.

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler